Ziekte en arbeidsongeschikt

In het eerste ziektejaar van uw werknemer verandert niets in uw pensioenaangifte. De pensioenaangifte loopt regulier door. U hoeft niets aan ons door te geven. Het is wel belangrijk dat u het tweede ziektejaar bij SPW meldt. Omdat het salaris dan mogelijk daalt naar 70%. Die daling heeft namelijk gevolgen voor de pensioenopbouw en de premies. Als de werknemer tijdens het tweede ziektejaar herstelt, geeft u dit ook aan ons door.

Via een Levering Premie en Gegevens (LPG) levert u de gegevens over uw werknemersbestand aan. Wijzigingen in uw bestand voeren wij bij de verwerking van uw levering automatisch door. Salaris- of loonswijzigingen kunt u dus direct via uw salarisadministratie doorgeven in uw pensioenaangifte. Geeft u in ieder geval deze gegevens door:
  • de ingangsdatum van het tweede ziektejaar en het daarbij horende salaris, of; 
  • de datum van herstel van de werknemer en de hoogte van de re-integratietoeslag.
 
1e Ziektejaar 2e Ziektejaar Arbeidsongeschikt
Verbijzondering WNE ZKG WIA
Pensioengevend salaris Jaarinkomen op basis van 100% Jaarinkomen op basis van 70% of eventueel bij re-integratie max 90% Jaarinkomen op basis van 100% incl. cao-verhogingen
Deeltijdfactor Conform deeltijdfactor voor aanvang ziekte Conform deeltijdfactor voor aanvang ziekte 0
Premiegrondslagen en premies Gebaseerd op pensioengevend inkomen en deeltijdfactor Gebaseerd op pensioengevend inkomen en deeltijdfactor € 0,-

Heeft u vragen over het aanleveren van gegevens bij ziekte of arbeidsongeschiktheid? Neemt u dan contact op. 

Als uw werknemer in het tweede ziektejaar weer aan het werk gaat, komt deze in sommige gevallen in aanmerking voor een re-integratieaanvulling van 20%. 

Ontvangt uw werknemer een re-integratietoeslag? Over de toeslag wordt vanaf 1 januari 2017 pensioen opgebouwd en premie in rekening gebracht. 

Meer informatie over de re-integratietoeslag vindt u in de cao Woondiensten

Wordt uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard op grond van de WIA? Dan heeft uw werknemer wellicht recht op een van de aanvullingen: WIA-plus, WIA-excedent of WGA-hiaat. Lees meer informatie over de WIA en de aanvullende regelingen van SPW

Als uw werknemer een van de aanvullingen wil aanvragen, dan vult uw werknemer het aanvraagformulier in. En stuurt dit naar: Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, Postbus 637, 1000 EE  Amsterdam.