Onbetaald verlof

Gaat uw werknemer (gedeeltelijk) met onbetaald verlof, zoals bijvoorbeeld aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical? Er zijn een aantal zaken die u met uw werknemer moet afspreken.

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie blijven doorbetalen. SPW int premies altijd bij u, de werkgever. U berekent de premies door aan uw werknemer, zoals in de CAO Woondiensten is vastgelegd.

Sinds 1 augustus 2018 is de CAO Woondiensten met betrekking tot ouderschapsverlof gewijzigd. Er is vastgelegd dat de werkgever het werkgeversdeel verplicht doorbetaalt tijdens het ouderschapsverlof. De werknemer betaalt zelf het werknemersdeel.

Sinds 2 augustus 2022 kan uw werknemer na de geboorte van zijn kind maximaal 9 weken 'Betaald ouderschapsverlof' opnemen. Tijdens dit verlof in het 1e levensjaar van het kind ontvangt uw werknemer maximaal 9 weken een uitkering van UWV van 70% van het (maximale) dagloon. Omdat uw werknemer in deze periode niet het gebruikelijke salaris ontvangt, is er sprake van onbetaald verlof. Uw werknemer kan gebruikmaken van 'Betaald ouderschapsverlof' als: 

 • hij deze 9 weken opneemt in het 1e levensjaar van uw kind 
 • hij in loondienst is 
 • hij nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof heeft opgenomen 

Deze wettelijke aanvulling komt op het bestaande ouderschapsverlof van 26 keer de wekelijkse arbeidsduur. Hiervoor geldt dat uw werknemer het verlof moet opnemen voor het kind 8 jaar is. Na de 9 weken 'Betaald ouderschapsverlofresteren dan nog 17 weken ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar wordt.

Als uw werknemer met ouderschapsverlof gaat, blijft deze pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie doorbetalen. U betaalt als werkgever verplicht het werkgeversdeel van de pensioenpremie door. Dit staat sinds 1 augustus 2018 in de CAO Woondiensten. Dit hoeft u alleen te betalen als uw werknemer ook zijn werknemersdeel van de pensioenpremie betaalt. Wil of kan uw werknemer dat niet? Dan heeft uw werknemer de keuze de pensioenopbouw die betrekking heeft op het ouderschapsverlof tijdelijk te onderbreken. 

U bespreekt met uw werknemer: 

 1. Of uw werknemer bereid is de pensioenpremie op basis van het gebruikelijke pensioengevend salaris door te betalen? 
 2. Kan of wil uw werknemer niet de totale pensioenpremie betalen? Dan kiest deze voor tijdelijk stopzetten van de pensioenopbouw over het ouderschapsverlof.
 3. Dit moet uw werknemer ons melden met het Aanvraagformulier Onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof.

Sinds 1 januari 2019 heeft uw werknemer als partner recht op geboorteverlof. Dit wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partner verlof genoemd. U en uw werknemer betalen ieder het eigen premiedeel, omdat het salaris tijdens geboorteverlof wordt doorbetaald.

 • Het geboorteverlof is maximaal het gebruikelijke aantal uur per week van uw werknemer
 • Het salaris betaalt u volledig door 
 • Het verlof neemt uw werknemer binnen 4 weken na geboorte van het kind op
 • Het verlof mag uw werknemer naar eigen behoefte en wens verdelen over die 4 weken 

Sinds 1 juli 2020 kan uw werknemer als partner bij de geboorte van een kind aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit geboorteverlof van maximaal 5 weken ontvangt uw werknemer een uitkering van 70% van het maximale dagloon van UWV.

In de nieuwe CAO Woondiensten geldt per 2 augustus 2022 dat de werkgever dit aanvult tot 85% van het overeengekomen salaris. De uitkering aanvullend geboorteverlof vraagt u voor uw werknemer bij UWV aan. UWV betaalt de uitkering aan u als werkgever. Op uw verzoek kan UWV de uitkering ook direct aan uw werknemer betalen. Als uw werknemer met aanvullend geboorteverlof gaat, blijft deze pensioen opbouwen bij ons. Dit betekent dat u en uw werknemer pensioenpremie doorbetalen.

U en uw werknemer betalen ieder het eigen deel over de 15% aanvulling van de werkgever op de UWV-uitkering van 70%. Hoe u en uw werknemer de overige 85% pensioenpremie verdelen tijdens deze verlofperiode, hangt af van wat u samen afspreekt. U stemt met uw werknemer voorafgaand aan het verlof af wat de premieverdeling wordt tussen u en uw werknemer over 85% van het pensioengevend salaris waarvoor u geen salaris betaalt. U bent als werkgever niet verplicht om over 85% van het pensioengevend salaris pensioenpremie af te dragen. Als u besluit om uw werkgeversdeel niet bij te dragen, dan moet uw werknemer de pensioenpremie volledig zelf betalen. Wil of kan uw werknemer dat niet? Dan heeft uw werknemer de keuze de volledige pensioenopbouw tijdelijk te onderbreken.

U bespreekt met uw werknemer: 

 1. Of u bereid bent pensioenpremie op basis van het gebruikelijke pensioengevend salaris door te betalen
 2. Hoe u de pensioenpremie verdeelt en wie welk deel betaalt
 3. Betaalt u geen pensioenpremie door? Dan kan uw werknemer kiezen zelf de totale pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) te betalen 
 4. Kan of wil uw werknemer niet de totale pensioenpremie betalen? Dan kiest deze voor tijdelijk stopzetten van de pensioenopbouw over het aanvullend geboorteverlof
 5. Dit moet uw werknemer ons melden met het Aanvraagformulier Onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof

Bij verschillende verlofvormen is de verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer bepaald. Maar dit is niet bij alle verlofvormen zo. De verdeling van de pensioenpremie is afhankelijk van het soort verlof. De afspraken en de verdeling leest u in het schema 'Verdeling pensioenpremie (on)betaaldverlof'.

Als uw werknemer met onbetaald verlof gaat, blijft hij pensioen opbouwen. Uw werknemer kan ervoor kiezen de pensioenopbouw die betrekking heeft op het onbetaald verlof tijdelijk stop te zetten. Dit moet uw werknemer aangeven bij ons met het Aanvraagformulier Onderbreking pensioenopbouw in verband met onbetaald verlof. Uw werknemer moet dit uiterlijk 1 maand voor het verlof schriftelijk aanvragen. Bij aanvullend geboorteverlof is de aanvraagtermijn flexibeler, maar moeten wij de aanvraag wel vóór het ingaan van het verlof ontvangen. Wil uw werknemer de pensioenopbouw door laten lopen? Dan hoeft uw werknemer niets door te geven aan SPW. 

Uw werknemer kan de gevolgen van een tijdelijke onderbreking van de pensioenopbouw berekenen met de 'Rekensheet onbetaald verlof'. U leest hoe uw werknemer dit doet onder 'Bereken hoeveel voortzetting of onderbreking van de pensioenopbouw u kost'. 

Uw werknemer blijft tijdens het verlof verplicht verzekerd voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid en premies voor WIA-plus/WGA-hiaat en WIA-Excedent worden tijdens het verlof dus gewoon doorbetaald. U kunt deze niet stopzetten. Bij 'Overzicht premies en kengetallen' kunt u de hoogte van de premiepercentages bekijken.