UPO-toelichting u bouwt pensioen op

Elk jaar maken wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u. De laatste versie van uw UPO bekijkt u in MijnSPW. In deze toelichting vindt u meer uitleg over de verschillende onderdelen van het UPO.

Uw UPO geeft inzicht in: 

 • het pensioen dat u tot en met 31 december 2023 bij SPW heeft opgebouwd; 
 • waarop u recht heeft als u arbeidsongeschikt raakt; 
 • waarop uw partner of kinderen recht hebben als u overlijdt. 

De laatste stand van uw pensioen ziet u op MijnSPW.

Ontdek uw pensioenmogelijkheden

U kunt in Mijn SPW uw pensioen op verschillende momenten berekenen. Lees meer.

Persoonlijke gegevens

Uw UPO is gebaseerd op de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Kloppen uw gegevens niet? U past ze eenvoudig zelf aan op MijnSPW. Of neem contact met ons op.

Uw partner

Uw partner komt in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt. Dan moet uw partner wel bij ons bekend zijn. Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op uw UPO.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen wij dat automatisch door van de gemeente. Woont u samen en heeft u een samenlevingscontract? Dan moet u uw partner zelf bij ons aanmelden

Uw pensioengegevens

Op uw UPO ziet u het soort pensioenregeling waaraan u deelneemt. Ook ziet u de datum waarop uw pensioenopbouw bij SPW is gestart. Lees wat u krijgt in onze pensioenregeling

Op uw pensioenoverzicht ziet u verder: 

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling:
  Dit is het bruto salaris dat u jaarlijks zou verdienen bij een volledig dienstverband van 36 uur. Uw vakantiegeld wordt hierbij opgeteld. Dit heet ook wel uw ‘pensioengevend salaris’. Was uw pensioengevend salaris in 2023 meer dan € 128.810,00? Dan heeft u boven deze salarisgrens geen pensioen opgebouwd binnen de standaard pensioenregeling. U kunt wel deelnemen aan de nettopensioenregeling
 • Salaris waarover u geen pensioen opbouwt:
  Over een gedeelte van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Dit bedrag heet 'franchise'. De franchise in 2023 was € 17.488,00.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt:
  Uw pensioengevend salaris minus de franchise heet 'pensioengrondslag'. Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw:
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u jaarlijks aan pensioen opbouwt. In 2023 was het opbouwpercentage 1,875%.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband:
  Dit laat zien of u in deeltijd of voltijd werkt. Vult u uw pensioenopbouw op vrijwillige basis aan? Dan is het percentage dat u zelf aanvult hierbij opgeteld.
 • Premiepercentage dat u en uw werkgever betalen: 
  Uw werkgever betaalt pensioenpremie aan SPW. Een gedeelte daarvan betaalt u zelf. Uw werkgever houdt uw gedeelte van de premie elke maand in op uw salaris. U betaalt ongeveer 1/3 van de premie en uw werkgever ongeveer 2/3. 

Ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht staat het pensioen dat u tot en met 31 december 2023 bij SPW heeft opgebouwd. U ziet het bedrag dat u vanaf uw 68e per jaar krijgt. U krijgt dit pensioen zolang u leeft. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. 

Wilt u het netto bedrag zien dat u elke maand krijgt als u met pensioen gaat? Kijk dan op Mijn SPW.

Voorwaardelijk pensioen

Het voorwaardelijk pensioen staat niet meer op uw UPO. Kwam u ervoor in aanmerking? Dan is het aan u toegekend als u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over voorwaardelijk pensioen.

Uw pensioen als u gescheiden bent

Bent u gescheiden en zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Heeft u dit vóór 31 december 2023 aan ons doorgegeven en heeft u de bevestiging ontvangen dat uw echtscheiding door SPW is verwerkt? Dan hebben wij in uw UPO rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen.

Al uw inkomsten voor later op een rij

Wilt u inzicht in al uw inkomsten en uitgaven op uw AOW-leeftijd? Helder Overzicht & Inzicht op Mijn SPW helpt daarbij. Hier kunt u ook eenvoudig het pensioen toevoegen dat u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook vindt u hier een schatting van de hoogte van de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt.

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar SPW? Dan is deze waardeoverdracht verwerkt in de bedragen die u ziet op uw pensioenoverzicht.

Heeft u een partner of kinderen? Als u overlijdt, hebben zij onder voorwaarden recht op partner- of wezenpensioen.

Partnerpensioen

Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgen wij dat automatisch door. Heeft u een samenlevingscontract? Meldt uw partner dan zelf aan op Mijn SPW. 

Op uw UPO staat het bedrag dat uw partner bruto per jaar krijgt als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Op Mijn SPW ziet u hoeveel partnerpensioen uw partner netto per maand krijgt als u overlijdt. 

Wezenpensioen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen als uw kinderen jonger zijn dan 18, of jonger zijn dan 27 jaar en nog studeren. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, uw pleeg- of stiefkinderen. U hoeft niet aan ons door te geven of u kinderen heeft. 

Op uw UPO staat het bedrag dat uw kinderen bruto per jaar krijgen als u overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft u mogelijk recht op arbeidsongeschiktheidspensioen

Premievrije voortzetting

Als u 35% of meer arbeidsongeschikt raakt, heeft u tot uiterlijk uw 68e recht op een (gedeeltelijke) voortzetting van de pensioenopbouw. Zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Dit geldt zolang u 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Indexatie

We proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen binnen de sector woningcorporaties. Dit noemen we toeslagverlening. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is en we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Elk jaar beoordeelt SPW of uw pensioen kan worden verhoogd.

Wat als het mee- of tegenzit?

Van nu tot het moment dat u met pensioen gaat kan veel veranderen. Het kan bijvoorbeeld beter of slechter gaan met de economie. Dit heeft dan invloed op het pensioen dat u krijgt.Op uw UPO ziet u vanaf nu wat uw pensioen is in drie situaties. Uw verwachte pensioen, als het meezit én als het tegenzit. U ziet drie pijlen met bedragen. Wat betekenen de pijlen?


1. Pijl in het midden: verwacht eindresultaat 

We verwachten dat dit het bedrag aan pensioen is dat u krijgt op uw 68e.

2. Rechter pijl
Gaat het heel goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt.

Als het meezit ontvangt u dus meer pensioen.

3. Linker pijl 

Gaat het niet goed met de economie? Dan verwachten we dat u dit bedrag krijgt.

Als het tegenzit ontvangt u dus minder pensioen.


Ook ziet u een bedrag onderaan het plaatje. Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Stopt u nu met opbouwen? Dan krijgt u dit bedrag als u met pensioen gaat.

In het plaatje hielden we rekening met inflatie. Wat is inflatie? Dan gaan de prijzen van producten en diensten omhoog. Bijvoorbeeld een brood in de supermarkt. U kunt dan minder kopen met hetzelfde geld.

Wilt u uw pensioen zelf aanvullen, bijvoorbeeld met een lijfrente? Dat kan als u nog ‘fiscale ruimte’ over heeft. U kunt uw fiscale ruimte berekenen met het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Daar moet u het bedrag invullen dat op uw UPO staat onder ‘Factor A’ (uw jaarlijkse pensioenaangroei). 

Heeft u meerdere pensioenoverzichten gekregen? Tel de bedragen onder Factor A dan bij elkaar op.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. In deze gevallen moet u actie ondernemen: 

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bij welke pensioenfondsen en verzekeraars u pensioen heeft opgebouwd. U vindt hier ook de AOW-bedragen.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze website? U kunt altijd contact opnemen met het serviceteam.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!