Vragen en antwoorden verklaring 'Aanvullende Voorzieningen'

Verhuist uw werknemer naar een koophuis? Dan kan de hypotheekverstrekker vragen een verklaring 'Aanvullende Voorzieningen' in te vullen. Deze vragen en antwoorden helpen u bij het invullen van deze verklaring.

De loondoorbetaling is een percentage van het salaris. Als werkgever bent u verplicht om de eerste twee jaren van ziekte uw werknemer door te betalen. U betaalt het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70% van het (laatstverdiende bruto)loon door.

SPW kent drie soorten aanvullingsregelingen:
 

 1. WGA-hiaatpensioen (basis) uiterlijk tot eindleeftijd
 2. WIA-pluspensioen tot WIA-loongrens uiterlijk tot eindleeftijd, met een maximale aanvulling van 5%
 3. WIA-excedentpensioen vanaf WIA-loongrens uiterlijk tot eindleeftijd, met een maximale aanvulling van 75%

Ja. U moet alle WIA-dekkingen op dit formulier invullen. Ook de dekkingen die via een pensioenregeling geregeld zijn.

Het UPO geeft inzicht in het inkomen dat uw werknemer ontvangt bij volledige arbeidsongeschiktheid. Op het UPO staat niet wat het inkomen is bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bovendien bevat het UPO niet de actuele gegevens per vandaag de dag, maar van het achterliggende jaar.

 • WIA: WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en is de opvolger van de WAO. De Wet WIA regelt inkomen voor werknemers die arbeidsongeschikt raken. 
 • WGA: De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is voor werknemers die een loonverlies hebben van 35% of meer, maar minder dan 80%. Ook werknemers die volledig maar niet-duurzaam arbeidsongeschikt (80% tot 100%) zijn, vallen onder de WGA-regeling. 
 • IVA: IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. Als het UWV bij de WIA-keuring vaststelt dat iemand door ziekte helemaal niet meer kan werken? En is de kans klein dat de werknemer herstelt? Dan komt de werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering.
 • Restverdiencapaciteit (RVC): Restverdiencapaciteit is hoeveel iemand ondanks de arbeidsongeschiktheid nog kan werken (en verdienen). Dit wordt vastgesteld door het UWV. 
 • WGA- loongerelateerde uitkering: De uitkering die een medewerker in de eerste periode na de twee ziektejaren ontvangt. Dit is een beperkte periode die ingaat wanneer de WGA-uitkering is toegekend. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en bedraagt minimaal 3 en maximaal 38 maanden. 
 • WGA-loonaanvullingsuitkering: Wanneer een medewerker in de WGA komt en tenminste 50% van zijn restverdiencapaciteit benut, ontvangt de medewerker een uitkering gebaseerd op het inkomen voor arbeidsongeschiktheid. 
 • WGA- vervolguitkering: Als een medewerker in de WGA komt en minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit benut, ontvangt de medewerker een uitkering gebaseerd op het minimumloon. 
 • WIA-loongrens: Loongrens sociale verzekeringen. Ook wel SV-loon, coördinatieloon, premieloon of dagloon genoemd. Dit loon is gemaximeerd op de loongrens Sociale verzekeringen

Nee, u bent niet verplicht het formulier in te vullen. Als u het formulier niet invult, dan is niet vast te stellen welke collectieve voorzieningen specifiek voor deze werknemer gelden. Uw werknemer heeft dan niet alle informatie die nodig is om weloverwogen keuzes te maken.

Nee. De regels die gelden voor het verkrijgen of hebben van een lening worden niet door het wel of niet invullen van dit formulier beïnvloed. Als u het formulier niet invult, dan is niet vast te stellen welke collectieve voorzieningen specifiek voor deze werknemer gelden. Uw werknemer heeft dan niet alle informatie die nodig is om weloverwogen keuzes te maken.