Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen van uw pensioen is een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Bij het bepalen van onze beleggingen houden we rekening met milieu, klimaat, mensenrechten en bestuur. Een goed rendement verliezen we daarbij niet uit het oog.

Bedrijven waarin wij beleggen moeten op een verantwoorde manier ondernemen. Zij moeten zich houden aan de internationale afspraken over:

 • mensenrechten;
 • arbeidsrechten;
 • milieu;
 • het tegengaan van corruptie.

Bedrijven die op dat gebied risico’s lopen moeten een goed beleid hebben om hierop in te spelen.

Belangrijk is ook dat bedrijven goed worden bestuurd. We letten erop dat:

 • bestuurders onafhankelijk genoeg zijn
 • er goed toezicht is
 • er geen onterechte beloningen worden gegeven
 • bedrijven voldoende aandacht hebben voor ons als aandeelhouder.

Als grote belegger kunnen we hier natuurlijk invloed op uitoefenen. Dit doen we door in gesprek te gaan met het management. Bekijk met welke bedrijven we in gesprek zijn en waarover op onze lijst met engagements. En op aandeelhoudersvergaderingen gebruiken we ons stemrecht. Zo kunnen we bijdragen aan noodzakelijke veranderingen van gedrag, cultuur en beleid. SPW voldoet aan de Nederlandse Stewardship Code. Hoe we dit doen staat beschreven in het Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid van onze vermogensbeheerder. Hierin wordt ook verwezen naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent belangenverstrengeling.

We zoeken actief naar beleggingen die bijdragen aan een duurzamere wereld. Daarbij gaat het om bedrijven die via hun producten of diensten helpen bij het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Voorbeelden zijn:

 • schone energie
 • afvalverwerking
 • waterzuivering
 • vastgoed dat weinig energie en water verbruikt.

Bijna 10% procent van ons vermogen is hierin belegd. En dat willen we de komende jaren uitbreiden. Voorwaarde is dat dit niet leidt tot lagere rendementen.

We beleggen niet in:

 • bedrijven die producten die volgens Nederlandse of internationale regels verboden zijn
 • bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden
 • in tabaksbedrijven en bedrijven die kernwapens produceren of specifieke, belangrijke onderdelen daarvan
 • staatsobligaties van landen waarvoor een VN-veiligheidsraad wapenembargo van kracht is.

SPW is open over hoe we de pensioengelden van onze deelnemers beheren. Europese regelgeving (de herziene Richtlijn Aandeelhoudersrechten) vraagt dit ook van ons. Wij beleggen de pensioengelden niet zelf, maar besteden dit uit aan onze vermogensbeheerder APG Asset Management (APG AM). Hierover hebben we afspraken gemaakt in een vermogensbeheerovereenkomst. We lichten de belangrijkste elementen uit deze overeenkomst ten aanzien van publieke aandelen hieronder toe, zoals het belang van beleggen voor de lange termijn en hoe we onze vermogensbeheerders hierop beoordelen en belonen. 

Het belang van de lange termijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze vermogensbeheerder de beleggingsstrategie en beslissingen afstemt op onze lange-termijnverplichtingen? Dit geven we aan in het beleggingsbeleid dat we hebben opgesteld en dat APG AM namens ons uitvoert. In dit beleid staat dat we een lange-termijnblik hebben en dat we verantwoord beleggen belangrijk vinden. Het is onze overtuiging dat deze twee zaken elkaar versterken. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn.

Meer weten?