Onze richtlijnen en beleidsdocumenten

Transparant over onze keuzes en werkwijze

Wij zijn graag transparant over hoe wij beleggen voor een goed pensioen én een leefbare wereld.

SPW zet zich primair in voor een goed pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie. Dit doen we op een verantwoorde manier. Verantwoord beleggen is een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Net als het behalen van rendement, het inschatten van risico's en het beheersen van kosten.

Met onze beleggingen dragen we bij aan een duurzame toekomst, bijvoorbeeld door te investeren in een klimaatneutrale economie. Wij zijn er ook van overtuigd dat zulke beleggingen op de lange termijn meer geld opleveren.

Samenwerking met uitvoeringsorganisatie

SPW belegt de pensioengelden niet zelf, maar besteedt dit uit aan vermogensbeheerder APG Assetmanagement (APG AM). We hebben een beleggingsbeleid. Uitgangspunten van dit beleid zijn investeren op de lange termijn en verantwoord beleggen. 

Meer weten

In het document 'Samenwerking SPW met uitvoeringsorgaan' vindt u meer informatie over de werkwijze en hoe wij onze vermogensbeheerders hierop beoordelen en belonen.

Hoe we verantwoord beleggen

In ons Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid staan onze gedragsrichtlijnen voor actief aandeelhouderschap gericht op verantwoord ondernemen. Hiermee voldoen we aan de verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Shareholder Rights Directive (SRD II).

Hierin wordt ook verwezen naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent belangenverstrengeling. Daarnaast maken we actief gebruik van onze rechten als aandeelhouder. Hier publiceren we ons meest recente stembeleid. Bekijk hier hoe wij hebben gestemd op aandeelhoudersvergaderingen.

IMVB-convenant

SPW heeft deelgenomen aan het IMVB-convenant. Daarin maakten Nederlandse pensioenfondsen afspraken met de overheid, vakbonden en milieu- en maatschappelijke organisaties om misstanden te bestrijden bij de bedrijven waarin ze beleggen. Deze afspraken volgen de internationale richtlijnen van de OESO en de beginselen van de VN. Het IMVB-convenant liep eind 2022 af. We blijven de afspraken van het convenant wel volgen.

In ons Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2021-2025 staan onze doelstellingen voor 2025 en leggen wij uit hoe wij aan de afspraken van het IMVB-convenant voldoen. Een meer gedetailleerde toelichting op hoe de due diligence stappen van de OESO-richtlijnen zijn verankerd in de uitvoering van onze beleggingsprocessen leest u in het due diligence proces.

Nieuwe bedrijven zijn alleen welkom als ze aan onze eisen voldoen of als wij verbetering verwachten. Hierover gaan wij het gesprek met hen aan. Dit noemen we engagement. In de rapportage 'Resultaten Engagement insluitingsbeleid' geven wij inzicht in de resultaten van de afgesloten engagement trajecten in 2023, in het kader van ons insluitingsbeleid.

Informatieverstrekking over duurzaamheid

Sinds 2021 gelden er Europese regels over hoe pensioenfondsen en vermogensbeheerders informatie verschaffen over duurzaamheid en beleggingen. De zogenaamde Sunstainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). 

Lees meer op onze pagina over regelgeving duurzaamheidsfactoren.

Ons beleid in de praktijk

Hoe ziet ons beleggingsbeleid er in de praktijk uit? Dat laten we u hieronder zien.

Klimaatactieplan en beleggingsovertuigingen

Verantwoord aandeelhouderschap

Met wie zijn we in gesprek?

Bekijk met welke bedrijven we over de 4 belangrijkste thema's in ons beleggingsbeleid hebben gesproken. Deze belangrijke thema's zijn: klimaatverandering, biodiversiteit, mensenrechten en goed bestuur.

Welke bedrijven en staatsobligaties sluiten we uit?

Bekijk welke bedrijven en staatsobligaties we uitsluiten.

Rapportages

Periodiek doen wij verslag van onze vorderingen en resultaten.

Bekijk ons Verslag Verantwoord Beleggen en de jaarverslagen.

Internationale richtlijnen en standaarden

Ons beleid is in lijn met internationale richtlijnen en standaarden. Van de bedrijven waarin we beleggen verwachten we ook dat ze handelen in lijn met onder andere

Duurzame ontwikkeldoelen VN

De duurzame ontwikkeldoelen zijn opgesteld door de VN en aangenomen door alle lidstaten. Centraal staan 17 Sustainable Development Goals (SDG's), die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen - ontwikkeld en in ontwikkeling - in een globaal partnerschap.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) richt zich op het maken van beter beleid voor een beter leven. Het doel is om beleid te ontwikkelen voor het verbeteren van welvaart, gelijkheid, kansen en welzijn voor iedereen.

Samen met overheden, beleidsmakers en burgers werken we aan het vaststellen van door de praktijk onderbouwde internationale normen en het vinden van oplossingen voor een reeks sociale, economische en ecologische uitdagingen.

Het Klimaatakkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord van Parijs is een internationaal verdrag over klimaatverandering. Het werd door 196 partijen aangenomen tijdens een overleg in 2015.

Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot niet meer dan 2, bij voorkeur tot 1,5, graad Celsius.

Mensenrechten VN

Bekijk de website van de Verenigde Naties

Principles for Responsible Investment (PRI)

We vinden duidelijke regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur belangrijk, net als samenwerking. Daarom zijn we lid van de Principles for Responsible Investment (PRI) en is onze vermogensbeheerder APG actief lid van het International Corporate Governance Network (ICGN). Ook in Nederland werken we samen, onder andere doordat we ons verbonden hebben aan het IMVB-convenant en het Nederlandse Klimaatakkoord.

International Corporate Governance Network (ICGN)

Bekijk de website van International Corporate Governance Network (ICGN).

Op zoek naar oudere documenten?