Ziekte of arbeidsongeschikt

Als u langdurig ziek wordt, kan dit gevolgen hebben voor uw loon. Hierdoor verandert ook uw pensioenopbouw.

Als u langdurig ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, verandert het eerste jaar niets aan uw pensioen. U krijgt 100% loon doorbetaald en bouwt daardoor 100% pensioen op.

In het tweede ziektejaar betaalt uw werkgever 70% van uw laatstverdiende loon. De pensioenopbouw wordt hierdoor lager. Overlijdt u in het tweede ziektejaar? Dan ontvangt uw partner een partnerpensioen dat is gebaseerd op het salaris dat u tijdens uw eerste ziektejaar ontving.

Vanaf het derde ziektejaar krijgt u in de meeste gevallen een WIA-uitkering van de overheid. Vanaf dan bouwt u voor het arbeidsongeschikte deel premievrij pensioen op. Dit betekent dat u en uw werkgever daarvoor geen premie betalen. Wij gaan uit van het loon dat gold op 1 januari van het jaar dat u ziek werd. U bouwt voor het arbeidsongeschikte deel over 70% hiervan pensioen op.

Wordt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u in de meeste gevallen arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW. Het hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid welke aanvullingsregeling u kunt aanvragen.

Om de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidsaanvullingen te bepalen, houdt SPW rekening met verschillende factoren.  

U bent zelf verantwoordelijk voor het melden van een verhoging of verlaging van de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze wijzigingen zijn van invloed op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen van SPW en uw premievrije deelname. 

U bent arbeidsongeschikt en u ontvangt een WAO-of WIA-uitkering. Dan bouwt u onder voorwaarden pensioen op zonder dat u en uw werkgever daar pensioenpremies voor betalen. SPW betaalt dan (een deel van) de premie voor u. Dit noemen we premievrije deelname.

Onderstaande tabel laat zien welk deel van de pensioenopbouw premievrij wordt voortgezet. Dit is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U moet wel zelf de definitieve beschikking over de mate van uw arbeidsongeschiktheid van UWV naar SPW opsturen.

premievrije deelname ao


Verdient u meer dan € 114.866 (fulltime)?

En bent u op of na 1 januari 2015 arbeidsongeschikt geworden? Voor uw premievrije deelname gaat SPW uit van 70% van het pensioengevend salaris dat is afgetopt tot € 114.866 (maximaal 70% van € 114.866).

Voor het deel van uw (pensioengevend) loon boven de € 114.866 bent u mogelijk verzekerd via de nettopensioenregeling. Meer weten? Neem contact op met onze helpdesk.

We ontwikkelden onze 6 pensioenbeloften, zodat u ook tijdens uw ziekte of arbeidsongeschiktheid weet dat u op ons kunt rekenen. Als u langdurig ziek wordt zorgen wij ervoor dat u een aanvullend inkomen ontvangt. We noemen dit arbeidsongeschiktheidspensioen. Bij SPW beloven we u namelijk een gegarandeerd inkomen, zolang je leeft. Bij langdurige ziekte ontvangt u van de overheid een WIA-uitkering. Wij regelen dan dat u voor dit arbeidsongeschikte deel pensioen blijft opbouwen, zonder dat u hier nog premie voor betaalt. Zo zorgen we voor elkaar, met een pensioenregeling van ons samen. Ook dit is één van onze pensioenbeloften.

Lees meer over deze en de andere pensioenbeloften van SPW