Onze richtlijnen en beleidsdocumenten

Transparant over onze keuzes en werkwijze

Wij zijn graag transparant over hoe wij beleggen voor een goed pensioen én een leefbare wereld.

SPW zet zich primair in voor een goed pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie. Wij vinden het belangrijk om dit op een verantwoorde manier te doen. Daarom is verantwoord beleggen een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Net als rendement, risico en kosten.

Met onze beleggingen kunnen wij bijdragen aan de transitie die nodig is voor een duurzame toekomst, zoals bijvoorbeeld een klimaatneutrale economie. Wij zijn er ook van overtuigd dat zulke beleggingen op lange termijn ook financieel beter presteren.

In onderstaande uitklapmenu's vindt u een overzicht van de verschillende documenten over ons beleggingsbeleid.

Klimaatactieplan

Lees meer over de rol die SPW als institutionele belegger wil spelen op het gebied van klimaat. 

KlimaatactieplanSPW (pdf)

Beleggingsovertuigingen

Lees meer over de belangrijkste overtuigingen die de basis vormen van de strategie, de samenstelling en het beheer van de beleggingsportefeuille van SPW.

Beleggingsovertuigingen SPW (pdf)

Beleggingsplan

Een toelichting op het beleggingsplan 2019 en de uitvoering hiervan.

Samenvatting beleidsplan SPW 2019 (pdf)

Beleid Verantwoord Beleggen

Lees meer over onze thema's, onze ambities voor 2030 en onze visie voor 2050.

MVB-beleid 2021-2025 SPW (pdf)

Ons beleid is in lijn met internationale richtlijnen en standaarden. Van de bedrijven waarin we beleggen verwachten we ook dat ze handelen in lijn met o.a.

Duurzame ontwikkelingsdoelen VN

img-sdgs-125x200

De duurzame ontwikkeldoelen zijn opgesteld door de VN en aangenomen door alle lidstaten. Centraal staan 17 Sustainable Development Goals (SDG's), die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen - ontwikkeld en in ontwikkeling - in een globaal partnerschap. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

img-oecd-125x200

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) richt zich op het maken van beter beleid voor een beter leven. Hun doel is om beleid te ontwikkelen voor het verbeteren van welvaart, gelijkheid, kansen en welzijn voor iedereen.

Samen met overheden, beleidsmakers en burgers werken we aan het vaststellen van door de praktijk onderbouwde internationale normen en het vinden van oplossingen voor een reeks sociale, economische en ecologische uitdagingen.

Het Klimaatakkoord van Parijs

img-paris-125x200

Het Klimaatakkoord van Parijs is een internationaal verdrag over klimaatverandering. Het werd door 196 partijen aangenomen tijdens een overleg in 2015.

Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot niet meer dan 2, bij voorkeur tot 1,5, graad Celsius.

Mensenrechten VN

img-human-rights-125x200
We vinden duidelijke regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en goed bestuur belangrijk, net als samenwerking. Daarom zijn we lid van de Principles for Responsible Investment (PRI) en is onze vermogensbeheerder APG actief lid van het International Corporate Governance Network (ICGN). Ook in Nederland werken we samen, o.a. door ons commitment aan het IMVB-convenant en het Nederlandse Klimaatakkoord.

Principles for Responsible Investment (PRI)

img-pri-125x200

International Corporate Governance Network (ICGN)

img-icmg-125x200

Met de ondertekening van het IMVB-convenant committeren wij ons aan het bestrijden van misstanden bij bedrijven waarin we beleggen. Deze afspraken volgen de internationale richtlijnen van de OESO en de beginselen van de VN.

In ons Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2021-2025 staan onze nieuwe doelstellingen voor 2025 en leggen wij uit hoe wij aan de afspraken van het IMVB-convenant voldoen. Een meer gedetailleerde toelichting op hoe de due diligence stappen van de OESO-richtlijnen zijn verankerd in de uitvoering van onze beleggingsprocessen leest u hier due diligence proces.

In de rapportage “Resultaten Engagement insluitingsbeleid” geven wij inzicht in de resultaten van de afgesloten engagement trajecten in het afgelopen jaar, in het kader van ons insluitingsbeleid.

SPW belegt de pensioengelden niet zelf, maar besteedt dit uit aan onze vermogensbeheerder APG. Hierover hebben we afspraken gemaakt in een vermogensbeheerovereenkomst. 

Om te zorgen dat onze vermogensbeheerder de beleggingsstrategie en beslissingen afstemt op onze lange-termijnverplichtingen hebben we ons beleggingsbeleid opgesteld. APG AM voert dat beleid namens ons uit. In dit beleid staat dat we een lange-termijnblik hebben en dat we verantwoord beleggen belangrijk vinden. Het is onze overtuiging dat deze twee zaken elkaar versterken. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn.

Meer weten?
In het document 'Samenwerking SPW met uitvoeringsorgaan' vindt u meer informatie over de werkwijze en hoe wij onze vermogensbeheerders hierop beoordelen en belonen.

Onze beleggingen

Bekijk onze aandelenportefeuille per 31 december 2022.

Bekijk onze aandelenportefeuille per 31 december 2022

Bekijk onze staatsobligaties per 31 december 2022.

staatsobligaties-20221231

Bekijk onze bedrijfsobligaties per 31 december 2022.

bedrijfsobligaties-20221231

Hoe we stemmen

Bekijk hoe wij hebben gestemd op aandeelhoudersvergaderingen.

Bekijk hoe wij hebben op aandeelhoudersvergaderingen.

Met wie zijn we in gesprek?

Bekijk met welke bedrijven we over ESG-onderwerp hebben gesproken.

Bekijk met welke bedrijven we over ESG-onderwerp hebben gesproken.

De rapportage “Resultaten Engagement insluitingsbeleid” over het afgelopen jaar

De rapportage “Resultaten Engagement insluitingsbeleid” over het afgelopen jaar

Welke bedrijven en staatsobligaties sluiten we uit?

Bekijk welke bedrijven en staatsobligaties uitgesloten zijn.

Overzicht uitsluitingen december 2021

In ons Verantwoord Beleggen en Stewardship Beleid staan onze gedragsrichtlijnen voor actief aandeelhouderschap gericht op verantwoord ondernemen. Hiermee voldoen we aan de verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Shareholder Rights Directive (SRD II).

Hierin wordt ook verwezen naar het Corporate Governance Raamwerk en het Beleid omtrent belangenverstrengeling.

Periodiek doen wij verslag van onze vorderingen en resultaten.

Jaarverslag SPW

jaarverslag-2021-spw-cover

Verslag Verantwoord Beleggen

cover-verslag-verantwoord-beleggen-2021

Beleggingsresultaten

Beleggingsresultaat eerste kwartaal 2022

De SFDR ziet toe op informatieverstrekking over duurzaamheid. De EU Verordening 2020/852, beter bekend als de Taxonomieverordening, is een leidraad voor duurzaam beleggen op milieugebied. Op deze website spreekt SPW geen intenties uit om te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten in overeenstemming met de Taxonomieverordening. Als gevolg daarvan is SPW momenteel niet verplicht om de aanvullende productinformatie op grond van artikel 6 van de Taxonomieverordening te verstrekken.

SPW zal in samenwerking met haar vermogensbeheerder APG de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst Taxonomie-afgestemde beleggingen na te streven en aantoonbaar te maken. De technische screeningcriteria voor de eerste twee milieudoelstellingen (klimaatmigratie en klimaatadaptatie), aan de hand waarvan ecologisch duurzame activiteiten kunnen worden getoetst, zijn in december 2021 definitief geworden. De technische screeningcriteria voor de overige vier milieudoelstellingen volgen nog. 

Om de Taxonomie-afstemming aan te tonen, zijn voor alle beleggingen kwantitatieve gegevens nodig. Op dit moment is nog onvoldoende betrouwbare, tijdige en controleerbare data beschikbaar om de Taxonomie-afstemming te beoordelen.