Regelgeving

Laatst gewijzigd op 20 september 2023

Sinds 2021 geldt een nieuwe Europese informatieverordening beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ‘SFDR’. Deze verordening geldt voor financiële marktpartijen, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Dus ook voor SPW. Volgens de SFDR moeten we informatie verschaffen over duurzaamheid en onze beleggingen. Wij willen graag transparant zijn over ons verantwoord beleggen beleid. SPW zet zich in voor een goed pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie. Wij vinden het belangrijk om dit op een verantwoorde manier te doen, met aandacht voor mens, milieu en goed ondernemingsbestuur.

Wat is SFDR?

De SFDR verplicht SPW om op verschillende manieren informatie openbaar te maken. Op deze website leggen we uit hoe wij duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. Dit betekent dat we kijken naar mogelijke negatieve effecten van duurzaamheidsrisico’s op beleggingen. We geven informatie over hoe wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen kijken naar de invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, zoals milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Daarnaast leggen we uit welke rol duurzaamheid speelt in ons beloningsbeleid. Ook geven we aan in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn.

De pensioenregeling van SPW promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot doel in de zin van de SFDR. Er bestaat geen doelstelling om duurzame beleggingen te doen. SPW zal met ingang van referentieperiode 2023, rapporteren over ecologische duurzame activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

SPW risicomanagement

SPW heeft beleid met betrekking tot integraal risicomanagement, dit draagt bij aan de realisatie van de doelstellingen van het fonds. Het bestuur van SPW stelt op basis van de missie, visie en strategische doelstellingen de risicostrategie vast. Wij vinden het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan de identificatie van ESG-risico’s en de gehele risicobeheercyclus frequent te doorlopen.

SPW heeft de volgende ESG-risico’s met bijbehorende risicohouding geïdentificeerd. De risicohouding geeft aan hoeveel risico het fonds bereid is te nemen of toe te staan. Hiervoor hanteren wij een vijfpuntschaal die varieert van een risicozoekende houding (oftewel ‘gemaximeerd/geheel niet risicomijdend’) tot een risicomijdende houding (oftewel ‘nul’).

ESG Risico'sRisicohouding
Aansluiting houden bij je deelnemers en werkgeversKritisch
Voldoen aan wet- en regelgevingKritisch
Verandervermogen uitvoerderKritisch
MarktrisicoOpportuun

SPW neemt het marktrisico als onderdeel van ESG risico, oftewel duurzaamheidsrisico’s, integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. Het beheersen van ESG risico’s is een essentieel onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen alle beleggingen niet alleen op rendement, risico en kosten maar ook op de mate waarin ze maatschappelijk verantwoord te werk gaan. Beleggingen die niet voldoen aan onze criteria voor milieu, mensenrechten en goed bestuur, laten we alleen toe tot de beleggingsportefeuille als we hen middels concrete afspraken kunnen aanzetten tot verbetering.

SPW beschrijft in het Beleid Verantwoord Beleggen de kernpunten van haar beleid voor duurzaamheid. 

Op basis van een zorgvuldige afweging van risico en rendement, voert SPW een beleggingsbeleid dat is afgestemd op de ambities en de risicohouding van het fonds. SPW verwacht haar risicohouding voor duurzaamheidsrisico’s te vertalen naar concrete risicotolerantiegrenzen voor haar beleggingen. Dit stelt SPW in staat om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico’s te meten, te beheersen en hierover te rapporteren op het niveau van de pensioenregeling. 

SFDR en duurzaamheidsinformatie

De SFDR art. 2(22) definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”. 

SPW beschouwt duurzaamheidsrisico volgens de SFDR-definitie als “outside-in” duurzaamheidsrisico’s; het gaat over de impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de belegging. Dit in tegenstelling tot “inside-out” duurzaamheidsrisico’s; hierbij gaat het over de eventuele negatieve impact voor de samenleving en het milieu. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om op waarde te creëren op de lange termijn. We vertellen meer over duurzaamheidsfactoren elders op deze website.

Identificeren, beoordelen en monitoren van duurzaamheidsrisico's

Als onderdeel van een beleggingsbeslissing beoordeelt de vermogensbeheerder APG de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kan de, momenteel kwalitatieve, beoordeling van de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s verschillen. Als gevolg van de uitdagingen en beperkingen rondom data voor duurzaamheidsrisico’s is het nog niet mogelijk om voor alle duurzaamheidsrisico’s een kwantitatieve impact te bepalen. Inzicht in het effect van duurzaamheidsrisico’s zal na verloop van tijd toenemen naarmate er meer en betere data beschikbaar komen.

Indien de vermogensbeheerder een risico aanmerkt als materieel, dan wordt er gekeken of het risico past binnen de risicohouding van SPW. Mogelijk zijn er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk, of wordt er afgezien van de belegging. Als onderdeel van deze afweging wordt ook gekeken naar de andere risico’s en de aspecten kosten, rendement en duurzaamheidsprestaties. Voor illiquide beleggingen geldt tevens dat als onderdeel van het reguliere beslissingsproces de analyse wordt beoordeeld door een commissie van de vermogensbeheerder voordat daadwerkelijk wordt belegd.

Ook nadat belegd is worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Voor de beheersing van de risico’s wordt onder andere gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, zoals het insluitingsbeleid waarmee bedrijven worden beoordeeld op geselecteerde factoren, maar ook uitsluiten en engagement. Dergelijk beleid wordt opgesteld door SPW en uitgevoerd door de vermogensbeheerder. Middels rapportages wordt SPW geïnformeerd.

Voor het monitoren van duurzaamheidsrisico’s gebruikt de vermogensbeheerder een raamwerk om tot een kwalitatieve inschatting van de materialiteit en mogelijke impact op het rendement te komen. Dit raamwerk maakt gebruik van de Materiality Map van de Sustainable Accounting Standards Board (SASB) in combinatie met data van Sustainalytics over duurzaamheidsrisico’s voor landen. In de Materiality Map wordt voor duurzaamheidsrisico’s op het niveau van sectoren en industrieën een inschatting gemaakt of een risico wel of niet een mogelijke materiële impact kan hebben op de waarde van een bedrijf actief in die sector.

In het raamwerk zijn de duurzaamheidsrisico’s gegroepeerd in vijf ‘dimensies’. Elke dimensie meet minimaal vijf duurzaamheidsrisico’s. De dimensie Milieu omvat onder andere duurzaamheidsrisico’s die betrekking hebben op klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Voor de totale portefeuille van SPW kennen alle dimensies een lage materialiteit. Binnen een dimensie kunnen de resultaten voor de onderliggende risico’s uiteenlopen. Dit komt vooral door de grote diversiteit van de beleggingen en het feit dat op totale portefeuilleniveau de materialiteit van een bepaalde beleggingscategorie of risico diversificatie heeft met andere beleggingen.

Resultaten materialiteitsanalyse volgens raamwerk

DimensieMaterialiteitAantal risico's in dimensie
MileuLaag9
Sociaal KapitaalLaag8
Menselijk KapitaalLaag7
Bedrijfsmodel & InnovatieLaag5
Leiderschap & BestuurLaag10

De SFDR definieert duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”. 

SPW kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Dit geeft namelijk een breder beeld van de kansen en risico’s van een belegging. Ook verwachten wij van APG dat zij als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

SPW heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Op de website kunt ons Beleid voor Verantwoord Beleggen lezen.

SPW onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan wegen we factoren op het gebied van ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping mee in het nemen van een beleggingsbeslissing. Een meer gedetailleerde toelichting op hoe de due diligence stappen van de OESO-richtlijnen zijn verankerd in de uitvoering van onze beleggingsprocessen leest u hier.

SPW heeft een nieuwe ''Verklaring omtrent ongunstige effecten'' over 2022 opgesteld. In deze verklaring rapporteren wij over hoe wij de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meenemen. SPW neemt namelijk beleggingsbeslissingen waarbij actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren:

  • milieu
  • sociaal
  • werknemer
  • mensenrechten
  • corruptiebestrijding
  • anti-omkoping

Er is ook een English Summary PAI Statement SPW van onze verklaring omtrent ongunstige effecten beschrikbaar.

Het beloningsbeleid van SPW is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, externe adviseurs en medewerkers van het bestuursbureau. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van SPW heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidscriteria. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

SPW beoordeelt regelmatig haar beloningsbeleid. 

De pensioenregeling van SPW promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen in de zin van de SFDR tot doel.

In het kader van de SFDR beoordelen wij of ondernemingen waarin wij beleggen, handelen volgens praktijken op het gebied van goed bestuur. Zie voor meer informatie ons beoordelingsbeleid.

Volgens de SFDR moeten producten die ecologische of sociale kenmerken promoten op de website bepaalde duurzaamheidsinformatie verschaffen. Dit betekent dat wij volgens voorgeschreven formats deelnemers moeten informeren over de ecologische en sociale kenmerken van de pensioenregelingen en over andere aanvullende informatie. Daarom publiceren wij op deze website onderstaande informatie in afzonderlijke versies voor de pensioenregelingen van SPW.

OmschrijvingPensioenregeling

Rubrieken productinformatie
bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken

Samenvatting productinformatie
bij het promoten van
ecologische of sociale kenmerken
(Nederlands- en Engelstalig)

Duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling

 

Samenvatting Duurzaamheidsinformatie SPW Pensioenregeling NL EN

Precontractuele informatie volgens
wettelijk voorgeschreven bijlage
Precontractuele informatie Pensioenregeling
Periodieke rapportage volgens
wettelijk voorgeschreven bijlage
Periodieke rapportage 2022 SPW Pensioenregeling
Omschrijving
Nettopensioenregeling

Rubrieken productinformatie
bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken

Samenvatting productinformatie
bij het promoten van
ecologische of sociale kenmerken
(Nederlands- en Engelstalig)

Duurzaamheidsinformatie Nettopensioenregeling

 

Samenvatting Duurzaamheidsinformatie SPW Nettopensioenregeling NL EN

Precontractuele informatie volgens
wettelijk voorgeschreven bijlage
Precontractuele informatie Nettopensioenregeling
Periodieke rapporten volgens
wettelijk voorgeschreven bijlage
Periodieke rapportage 2022 SPW Nettopensioenregeling