Arcadis Klimaatadaptie

Werken aan klimaatbestendige steden

Ondergelopen wegen en gebouwen. Hitte- en droogterecords die sneuvelen. We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. De extremen nemen toe en daarmee ook de overlast en schade. Daarom moeten we nadenken hoe we onze leefomgeving aanpassen aan deze veranderingen. Arcadis is 1 van de bedrijven waarin SPW haar pensioengelden belegt en werkt al een aantal jaren aan vraagstukken rond klimaatadaptatie.

Na een jaar vol nieuws op het gebied van weersextremen, staan vragen over hoe om te gaan met die nieuwe ontwikkelingen in de belangstelling van een groot publiek. Logisch, want ze raken de hele samenleving, mens en dier, maar ook de manier waarop we wonen en werken.

Arcadis is leverancier van ontwerp-, ingenieurs- en adviesdiensten voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving. Ze zijn al ruimte tijd actief op dit terrein. Met 36.000 medewerkers* wereldwijd, werken ze aan oplossingen met duurzame impact. Van grote projecten als kustbescherming bij New York tot aan lokale projecten in Nederland.

De extremen van nu, zijn het normaal van straks

“Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte komen nu al vaker voor en zullen in de toekomst steeds vaker voor komen”, vertelt Jeroen Rijsdijk. Jeroen is als Senior Adviseur bij Arcadis nationaal en internationaal verantwoordelijk voor ’Urban Water Management and Climate Adaptation’. 

“Het is misschien nog moeilijk om voor te stellen, maar de extremen van nu, zijn het normaal van straks. Klimaatverandering is in de komende decennia (nog) niet te stoppen en dat betekent dat de extremen in de toekomst nog veel groter worden. Dat vraagt om aanpassing van onze leefomgeving. Bij deze vragen helpen we overheden, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren. Maar we helpen bijvoorbeeld ook industriële sectoren en logistieke centra om verstoring van productieprocessen door extreem weer te beperken."

Hogere kosten, lagere opbrengsten?

De veranderingen raken ons op veel vlakken. Zo ook in onze portemonnee. Deltares, een instituut voor onderzoek op het gebied van water en ondergrond, becijferde in 2012 de schade als gevolg van neerslag- en droogteproblematiek. Uitkomst: een totaal voor Nederland van € 71 miljard (gecumuleerd over 2013-2050). De grootste schadepost ligt bij bebouwing. Dit was in 2012 berekend op € 45 miljard. In recente jaren is overigens mogelijk te verwachte schade opnieuw bekeken. Dit kwam uit op ongeveeer een verdubbeling ten opzichte van de berekening uit 2012.

“Hittestress heeft ook gevolgen voor de gezondheid. Mensen slapen slechter en we zien meer sterfgevallen als gevolg van de hitte. Zeker in versteende omgevingen. Woningen en de omgeving zullen we daarom op de hogere temperaturen moeten aanpassen.”, vertelt Jeroen. 

“In 2019 eisten enkele huurders bij de rechter zelfs aanpassing van hun woning. De rechter heeft de eisers in het gelijk gesteld en de verhuurder opgedragen onderzoek te doen en oplossingen aan te dragen. Algemeen geldt dat als huurwoningen meer dan 300 uur per jaar de binnentemperatuur niet onder de 26,5 graden kunnen houden de verhuurder hier op aangesproken kan worden dit op te lossen.” 

‘Vergroenen en verblauwen’: een integraal vraagstuk

Om de gevolgen van wateroverlast, hittestress en droogte op te vangen, moeten we stedelijke gebieden anders inrichten en klimaatbestendige woningen bouwen. 

“Het slim inzetten van een groene woonomgeving kan helpen om de gevolgen van de extremen op te vangen. Verdiepte parkjes kunnen bijvoorbeeld fungeren als tijdelijke waterberging. Groene daken en geveltuinen helpen de stad af te koelen. Naast verkoeling is een bijkomend voordeel dat dit vaak hand in hand gaat met een aantrekkelijker woonomgeving en betere leefbaarheid.”

Het klimaatadaptief transformeren begint met het in beeld brengen van de klimaatrisico’s, het bepalen van de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld gebouwen en infrastructuur en het ontwerpen van de oplossingen.

Arcadis werkt hiervoor graag samen met alle betrokken partijen om van onderzoek tot uitvoering te komen. Gemeenten en waterschappen spelen hierin een belangrijke rol. En daarnaast ook projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren.

Impressie van project van Arcadis aan Schouwburgplein in Rotterdam

Impressie van project van Arcadis aan Schouwburgplein in Rotterdam

Proeftuin voor innovatieve technologieën en cyclische processen

Een voorbeeld van een integrale aanpak is de verduurzaming van het Schouwburgplein in Rotterdam. Samen met Amvest, Eneco, Dura Vermeer, de gemeente, het hoogheemraadschap, Theater Rotterdam en TNO, stelde Arcadis een plan op om het gebied in 2030 klimaatneutraal te maken. 

“Na de analyses van het energie- en watergebruik van het Schouwburgplein kwamen we met de gebiedspartners tot een strategie met concrete doelen voor een energieneutraal en klimaatadaptief plein en omgeving. Daarbij werd in kaart gebracht welke panden geschikt zijn voor duurzame multifunctionele daken met ruimte voor groen, waterberging, energieopwekking en verblijf."

"In Rotterdam worden veel initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie voor het eerst in de praktijk gebracht. Het project is dan ook zeer interessant voor partijen met soortgelijke ambities.”

Het programma zorgt ervoor dat het gebied rond het Schouwburgplein binnen 10 jaar volledig klimaatneutraal is. Onder meer transport, milieu, watervoorzieningen, stedelijke planning, bestaande bebouwing en leefbaarheid hebben voordeel van het integrale energiemanagement, de cyclische processen en de groenblauwe inrichting. 

Oplossingen als ‘smart grids’, de opwekking, opslag en uitwisseling van energie, grijs water, groene daken en andere nieuwe technologieën komen daarbij ten goede aan alle mensen die hier wonen, werken en recreëren. Daarnaast levert het ook economische voordelen op, zoals lagere energiekosten door energiebesparing. 

Geen gebied in Nederland is hetzelfde

“Op dit moment ligt er vooral veel focus op klimaatmitigatie; panden worden verduurzaamd, huizen gaan van het gas af, zonnepanelen worden geïnstalleerd om de CO2-voetafdruk te verkleinen.”, vertelt Jeroen. 

“De komende jaren zal er meer aandacht komen voor het aanpassen van de fysieke leefomgeving aan extreem weer, oftewel klimaatadaptatie. Deze investeringen zijn noodzakelijk voor leefbaarheid, het energiebeheer (verwarming, extra verbruik door de inzet van airco’s), maar ook omdat de waarde van het vastgoed wordt bedreigd. Nu al wordt veel geld uitgegeven om waterschade te herstellen en om funderingsproblemen aan te pakken.” 

“Zeker bij nieuwbouwprojecten is het goed om daar al rekening mee houden. Door nu slim te kijken hoe we vastgoed en omgeving beter kunnen afstemmen op extreem weer, kan op de lange termijn geld uitgespaard worden en vastgoedwaarde worden gegarandeerd.’’

"De exacte inrichting is iedere keer echter weer maatwerk. Wat dat betreft is geen gebied en gebouw in Nederland hetzelfde.” 

Gezien de veranderingen en trends als urbanisatie, duurzaamheid, globalisering en digitalisering verwacht Arcadis in ieder geval de komende jaren voldoende werk.

*Door enkele overnames is Arcadis in korte tijd gegroeid van 29.000 naar 36.000 medewerkers. Toen de animatie werd gemaakt was dit nog niet bekend. Dit zorgt voor de afwijking in aantal medewerkers.


Disclaimer

Met dit artikel willen we deelnemers van SPW informeren over onze verantwoorde beleggingen. De inhoud van dit artikel dient op geen enkele wijze te worden gezien als een aanbod tot (beleggings)dienstverlening, noch als beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling, direct of indirect. 

De informatie zoals opgenomen in dit artikel is actueel per de datum van het verschijnen ervan, tenzij anders aangegeven. Voor het actueel zijn van de informatie na deze datum, staat SPW of haar gelieerde vennootschappen niet in. SPW of haar gelieerde vennootschappen, is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van de in dit artikel verstrekte informatie. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Jouw inleg in goede handen, met bewezen rendement

Samen werken we voor een goed pensioen én een leefbare wereld