Veelgestelde vragen over nettopensioenregeling

In de nettopensioenregeling bouwt u nettopensioen op over uw pensioengevend loon boven € 137.800,00 (op voltijd basis). U bepaalt zelf of u deze regeling wel of niet afsluit. Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden over de nettopensioenregeling van SPW.

De nettopensioenregeling is een beschikbare premieregeling zonder rendementsgarantie. Dit houdt in dat de hoogte van uw pensioen wordt bepaald door de inleg (premie) die u heeft gestort en de rendementen daarop. Deze kunnen fluctueren. Zolang het opgebouwd kapitaal niet is omgezet in pensioen, ligt het beleggingsrisico bij u. De jaarlijkse beleggingskosten worden berekend over het opgebouwd kapitaal. Het opgebouwd kapitaal wordt met deze kosten verminderd. 

Lifecycle beleggen

De premies die u inlegt worden belegd volgens een lifecycle. De verdeling van het kapitaal is over de verschillende beleggingscategorieën en wordt aangepast op basis van de horizon (periode tot aan 68 jaar). Hoe korter deze horizon, hoe meer wordt belegd in vastrentende waarden en hoe minder wordt belegd in aandelen. U heeft geen beleggingsvrijheid.

Lifecycle beleggen SPW

Lifecycle 2020 (op basis van de horizon)

Uw voltijd pensioengevend loon (januari 2024) bestaat uit 2 delen. 

  1. Uw vaste maandelijkse loon (januari 2024) bij een dienstverband van 36 uur. 
  2. Uw vakantietoeslag. 

Deze 2 delen wordt samen gemaximeerd tot € 137.800,00.

Werkt u in deeltijd?
Dan wordt de maximering naar rato berekend (gebaseerd op uw deeltijdfactor). 

Bent u arbeidsongeschikt?
Dan geldt de maximering ook voor het pensioengevend loon. Meer informatie vindt u bij de vraag ‘Geldt de maximering van het loon ook bij arbeidsongeschiktheid?’.

De maximeringsgrens van € 137.800,00 blijft gelden, maar is bij deeltijd naar rato. Bij de maximering kijkt de overheid dus naar het voor uw functie geldende voltijd loon.

De maximering geldt ook voor het pensioengevend loon als u arbeidsongeschikt bent. U bouwt dan premievrij pensioen op over het loon tot € 137.800,00. Voor de bepaling van de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt de maximering van de pensioengrondslag (loon – franchise) niet. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt dus over uw volledige loon berekend.

Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? U bent wel verzekerd voor premievrije opbouw boven € 137.800,00 als u arbeidsongeschikt wordt. Lees meer over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op uw pensioen

U kunt kiezen voor de nettopensioenregeling van SPW via uw werkgever. Of voor een netto lijfrente van bijvoorbeeld een bank of verzekeraar. Een lijfrente staat los van SPW en uw werkgever.

Uw werkgever betaalt niet mee aan de premie voor de nettopensioenregeling. Dit is besloten door cao-partijen.

De hoogte van de maximale inleg wordt bepaald door:
1. een door de belastingdienst vastgestelde staffel
2. de soort regeling die het fonds aanbiedt.
De nettopensioenregeling van het fonds gaat uit van de staffel op basis van 3% rekenrente. Standaard neemt u deel voor de maximale inleg. Maar u kunt ervoor kiezen voor minder in te leggen. Dit kan voor 25%, 50% of 75% van de maximale inleg. U kunt het deelnamepercentage één keer per jaar wijzigen.

LeeftijdsklassePremie 2024*
15-194,10%
20-244,60%
25-295,40%
30-346,10%
35-397,00%
40-448,10%
45-499,30%
50-5410,80%
55-5912,40%
60-6414,20%
65-6715,90%

 

*De percentages geven aan hoeveel van uw inkomen boven de € 137.800,00 u in kunt leggen voor het nettopensioen. 

Nee, hoeveel premie u betaalt kunt u berekenen met het rekenvoorbeeld.

Ja, de nettopensioenregeling kent een aantal kosten:

  • U betaalt per jaar € 35,00 aan vaste administratiekosten. Deze kosten worden maandelijks verrekend. U betaalt geen instapkosten.
  • U betaalt per jaar beheerkosten over het opgebouwde kapitaal. Deze zijn afhankelijk van uw leeftijd. De kosten variëren in 2024 tussen 0,16% en 0,19%.
  • Naast beheerkosten zijn er andere beleggingskosten, zoals transactiekosten en bewaarloon. Het gespaarde kapitaal wordt, voordat het wordt toegekend, verminderd met deze beleggingskosten.
  • Moet u een medische keuring ondergaan voor u kunt deelnemen? Dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Stopt u met uw deelname aan de nettopensioenregeling?
U betaalt dan geen administratiekosten meer. Wel betaalt u de jaarlijkse beleggingskosten.

De ingelegde premies worden belegd. Hiermee bouwt u kapitaal op. Dit kapitaal zetten we uiterlijk op uw pensioendatum om in pensioen. De hoogte van dit pensioen is fiscaal gemaximeerd. Dat betekent dat het niet hoger mag zijn dan het pensioen dat u in de middelloonregeling (de basisregeling van SPW) op zou hebben gebouwd. U betaalt geen belasting over dit pensioen. De omzetting in pensioenaanspraken en/of pensioenrechten vindt eerder plaats dan op pensioendatum, namelijk: 

  • Als de deelneming aan de nettopensioenregeling en aan de basisregeling eindigt;
  • Als u overlijdt.

Nee, dat is wettelijk niet toegestaan.

stop met werken en de woondienstenbranche verlaat?

Het opgebouwde kapitaal wordt omgezet in pensioenaanspraken. U mag het nettopensioen meenemen naar een ander fonds of andere verzekeraar (waardeoverdracht). Het andere fonds of verzekeraar moet dan wel een nettopensioenregeling aanbieden.

ga scheiden? 

Het opgebouwde kapitaal wordt verdeeld (tenzij u andere afspraken maakt over pensioenverdeling in het echtscheidingsconvenant). Ook het deel voor uw ex-partner wordt pas uitgekeerd op het moment dat u met pensioen gaat of u overlijdt. 

overlijd voor de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar?

Uw nabestaanden ontvangen een nabestaandenpensioen uit de basisregeling van SPW. Ook het partner- en wezenpensioen uit de nettopensioenregeling komen dan tot uitkering. 

  • Neemt u op moment van overlijden deel aan de nettopensioenregeling? Dan is het partner- en wezenpensioen inclusief een risicogedekt deel. Dit is kort gezegd het deel van het partner- en wezenpensioen dat berekend wordt over de periode van overlijden tot de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. 
  • Neemt u op het moment van overlijden niet meer deel aan de nettopensioenregeling? Dan is er geen risicogedekt partner- en wezenpensioen. De hoogte van de pensioenen uit de nettopensioenregeling zijn fiscaal gemaximeerd. 

met pensioen ga? 

Van uw opgebouwde kapitaal wordt pensioen aangekocht voor een maandelijkse uitkering. Uw nettopensioen volgt uw gemaakte keuzes uit de basisregeling. Dus kiest u ervoor uw pensioen in te laten gaan vóórdat u 68 wordt, dan gaat ook uw nettopensioen op de eerdere datum in. Welk bedrag kan worden aangekocht is afhankelijk van het tot dat moment opgebouwde pensioenkapitaal, de gehanteerde rentestand, de tarieven en grondslagen. Deze wijzigen per jaar.