Regelgeving

De SFDR ziet toe op informatieverstrekking over duurzaamheid. De EU Verordening 2020/852, beter bekend als de Taxonomieverordening, is een meetinstrument om te toetsen of een belegging duurzaam is in de zin van de SFDR.

Het bestuur van SPW heeft uitvoerende taken op het gebied van vermogensbeheer gedelegeerd aan APG. APG laat door middel van een In Control Statement zien dat het de interne processen onder controle heeft.

Verplichte opmerking o.g.v. SFDR:
Deze pagina is aangepast per 1 januari 2023 naar aanleiding van de algemene terugkoppeling door AFM over de wijze waarop pensioenfondsen het eerste deel van SFDR (Level 1) hebben geïmplementeerd en de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van het 2e deel van SFDR (Level 2).

SPW neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen.

Op basis van een zorgvuldige afweging van risico en rendement, voert SPW een beleggingsbeleid dat is afgestemd op de ambities en de risicohouding van het fonds. Een mogelijk risico voor beleggingen is het duurzaamheidsrisico. De SFDR definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”. 

Zo kunnen investeringen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bijvoorbeeld een investering in een bedrijf die actief is in gebieden met extreme waterschaarste. Door afnemende biodiversiteit worden beleggingen in niet-duurzame landbouw risicovoller. Maar ook sociale onrust of corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s.  

SPW vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om op de lange termijn rendement te behalen. 

De SFDR definieert het duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”. 

SPW kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Dit geeft namelijk een breder beeld van de kansen en risico’s van een belegging. Ook verwachten wij van APG dat zij als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan. 

SPW heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Op de website kunt ons Beleid voor Verantwoord Beleggen lezen.

SPW heeft een ''Verklaring omtrent ongunstige effecten'' opgesteld. SPW neemt namelijk beleggingsbeslissingen. Hierbij wordt actief gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren:

  • milieu
  • sociaal
  • werknemer
  • mensenrechten
  • corruptiebestrijding
  • anti-omkoping

Het beloningsbeleid van SPW is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, externe adviseurs en medewerkers van het bestuursbureau. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van SPW heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidscriteria. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

SPW beoordeelt regelmatig haar beloningsbeleid. 

SPW heeft geen doelstelling om duurzaam te beleggen in de zin van artikel 6 van de SFDR waardoor SPW nog geen taxonomie-rapportage hoeft op te stellen.

Volgens de SFDR is de pensioenregeling van SPW een financieel product. Daarom moeten wij per 1 januari 2023 op de website (volgens een verplicht model en aan de hand van zeven vaste vragen) aanvullende informatie vermelden. De SFDR noemt die extra informatie “precontractuele informatie”. We moeten dat niet alleen doen voor onze pensioenregeling maar ook voor onze nettopensioenregeling.

Duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling
Duurzaamheidsinformatie Nettopensioenregeling
Precontractuele informatie Pensioenregeling
Precontractuele informatie Nettopensioenregeling