Regelgeving

De SFDR ziet toe op informatieverstrekking over duurzaamheid. De EU Verordening 2020/852, beter bekend als de Taxonomieverordening, is een meetinstrument om te toetsen of een belegging duurzaam is in de zin van de SFDR.

De pensioenregeling van SPW promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot doel in de zin van de SFDR. Er bestaat geen doelstelling om duurzame beleggingen te doen. Om deze reden is SPW niet verplicht een taxonomie-rapportage op te stellen voor haar pensioenregeling.

Het bestuur van SPW heeft uitvoerende taken op het gebied van vermogensbeheer gedelegeerd aan APG. APG laat door middel van een In Control Statement zien dat het de interne processen onder controle heeft.

SPW neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. SPW beschrijft in het Beleid Verantwoord Beleggen de kernpunten van haar beleid voor duurzaamheid. 

De SFDR definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”. 

SPW beschouwt duurzaamheidsrisico volgens de SFDR definitie als “outside-in” duurzaamheidsrisico’s; het gaat over de impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de belegging. Dit in tegenstelling tot “inside-out” duurzaamheidsrisico’s; hierbij gaat het over de eventuele negatieve impact die de belegging kan hebben op de samenleving en het milieu. SPW vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om op de lange termijn rendement te behalen. 

Op basis van een zorgvuldige afweging van risico en rendement, voert SPW een beleggingsbeleid dat is afgestemd op de ambities en de risicohouding van het fonds. SPW verwacht haar nader te bepalen risicohouding voor duurzaamheidsrisico’s te vertalen naar risicotolerantiegrenzen voor haar beleggingen. Dit stelt SPW in staat om de blootstelling naar de materiële duurzaamheidsrisico’s te meten, beheersen en rapporteren op het niveau van de pensioenregeling. 

Als onderdeel van een beleggingsbeslissing beoordeelt de vermogensbeheerder APG de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s. Deze, momenteel kwalitatieve, beoordeling is gebaseerd op een breed spectrum aan mogelijke duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kunnen de materiële duurzaamheidsrisico’s verschillen. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. Onderstaand zijn drie voorbeelden van mogelijke duurzaamheidsrisico’s toegelicht. In 2023 verwachten we de resultaten van een nadere analyse van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de portefeuille te publiceren. 

  1. Investeringen kunnen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bijvoorbeeld investeringen in een vastgoedportefeuille. Er wordt een inschatting gemaakt van de kwetsbaarheid van gebouwen voor verschillende klimaateffecten (zoals overstromingen of bosbranden als gevolg van droogte), door te kijken naar de locaties (het gebied) en naar de gebouw specifieke eigenschappen. Dit resulteert in een inschatting van de invloed op de waarde van de belegging gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar. 
  2. Een ander mogelijk duurzaamheidsrisico is het verlies aan biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit heeft nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de zekerheid van voedsel en energie, kwetsbaarheid voor natuurrampen en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, schone lucht, schoon water en grondstoffen. Dit alles beïnvloedt het welzijn en gezondheid van de mens en natuur. Dit biodiversiteitrisico is mogelijk materieel als er belegd wordt in een bedrijf dat afhankelijk is van ecosystemen. 
  3. Ook corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Corruptie heeft consequenties op uiteenlopende vlakken; gevolgen voor de economische welvaart van een land, staatsinkomsten en welzijn van de bevolking, Dit is met name voor beleggingen in opkomende landen een relevant duurzaamheidsrisico. 
Indien een risicofactor wordt aangemerkt als materieel door de vermogensbeheerder dan wordt er gekeken of het risico acceptabel is, of er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn, of dat er wordt afgezien van de belegging. Als onderdeel van deze afweging wordt ook gekeken naar de andere risico's en de aspecten kosten, rendement en duurzaamheidsprestaties. Voor illiquide beleggingen geldt tevens dat als onderdeel van het reguliere beslissingsproces de analyse wordt beoordeeld door een commissie van de vermogensbeheerder voordat daadwerkelijk wordt belegd. Ook nadat belegd is worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig wordt bijgestuurd. Het beleid wordt opgesteld door SPW en uitgevoerd door vermogensbeheerder APG. Middels rapportages wordt SPW geïnformeerd.

De SFDR definieert duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”. 

SPW kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Dit geeft namelijk een breder beeld van de kansen en risico’s van een belegging. Ook verwachten wij van APG dat zij als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

SPW heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Op de website kunt ons Beleid voor Verantwoord Beleggen lezen.

SPW onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan wegen we factoren op het gebied van ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping mee in het nemen van een beleggingsbeslissing. Een meer gedetailleerde toelichting op hoe de due diligence stappen van de OESO-richtlijnen zijn verankerd in de uitvoering van onze beleggingsprocessen leest u hier.

SPW heeft een ''Verklaring omtrent ongunstige effecten'' opgesteld. SPW neemt namelijk beleggingsbeslissingen. Hierbij wordt actief gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren:

  • milieu
  • sociaal
  • werknemer
  • mensenrechten
  • corruptiebestrijding
  • anti-omkoping

English Summary PAI Statement SPW

Het beloningsbeleid van SPW is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, externe adviseurs en medewerkers van het bestuursbureau. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van SPW heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidscriteria. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

SPW beoordeelt regelmatig haar beloningsbeleid. 

SPW heeft geen doelstelling om verantwoord te beleggen in de zin van de SFDR waardoor SPW nog geen taxonomie-rapportage hoeft op te stellen.

Volgens de SFDR is de pensioenregeling van SPW een financieel product. Daarom moeten wij per 1 januari 2023 op de website (volgens een verplicht model en aan de hand van zeven vaste vragen) aanvullende informatie vermelden. De SFDR noemt die extra informatie “precontractuele informatie”. We moeten dat niet alleen doen voor onze pensioenregeling maar ook voor onze nettopensioenregeling.

Duurzaamheidsinformatie Pensioenregeling
Duurzaamheidsinformatie Nettopensioenregeling
Precontractuele informatie Pensioenregeling
Precontractuele informatie Nettopensioenregeling
Summary sustainability information Pension scheme
Summary sustainability information Net Pension scheme

Chat met SPW