Regelgeving

De SFDR ziet toe op informatieverstrekking over duurzaamheid. De EU Verordening 2020/852, beter bekend als de Taxonomieverordening, is een leidraad voor duurzaam beleggen op milieugebied. Op deze website spreekt SPW geen intenties uit om te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten in overeenstemming met de Taxonomieverordening. Als gevolg daarvan is SPW momenteel niet verplicht om de aanvullende productinformatie op grond van artikel 6 van de Taxonomieverordening te verstrekken. 

SPW zal in samenwerking met haar vermogensbeheerder APG de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst Taxonomie-afgestemde beleggingen na te streven en aantoonbaar te maken. De technische screeningcriteria voor de eerste twee milieudoelstellingen (klimaatmigratie en klimaatadaptatie), aan de hand waarvan ecologisch duurzame activiteiten kunnen worden getoetst, zijn in december 2021 definitief geworden. De technische screeningcriteria voor de overige vier milieudoelstellingen volgen nog. 

Om de Taxonomie-afstemming aan te tonen, zijn voor alle beleggingen kwantitatieve gegevens nodig. Op dit moment is nog onvoldoende betrouwbare, tijdige en controleerbare data beschikbaar om de Taxonomie-afstemming te beoordelen.

SPW vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerder APG bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van de vermogensbeheerder APG dat zij als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

SPW heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Op de website kunt ons Beleid voor Verantwoord Beleggen lezen.

SPW heeft een ''Verklaring omtrent ongunstige effecten'' opgesteld omdat voordat SPW beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.

Het beloningsbeleid van SPW is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, externe adviseurs en medewerkers van het bestuursbureau. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van SPW heeft nog geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s en is daarop nog niet expliciet afgestemd. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen.

SPW beoordeelt regelmatig haar beloningsbeleid. In verband met het ontbreken van variabele beloningen neemt SPW geen duurzaamheidscriteria mee in haar beloningsbeleid.

Geen duurzame beleggingen tot doel

De pensioenregeling van SPW promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel. SPW kan deels investeren in beleggingen die duurzaamheid tot doel hebben, bijvoorbeeld in beleggingen die volgens de EU-classificatie duurzaam zijn.

Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?

SPW heeft een Beleid Verantwoord Beleggen. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Ons beleggingsbeleid, dat de vermogensbeheerder APG namens ons uitvoert, inclusief ons Beleid Verantwoord Beleggen, is gericht op het bereiken van deze twee doelen.

SPW vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerder APG bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Dit geeft namelijk een breder beeld van de kansen en risico’s van een belegging. Wij passen dit toe op al onze beleggingen.

Wij beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van tabak, kernwapens, clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Ook beleggen wij niet in landen waarvoor een VN- of EU-wapenembargo van kracht is. Dit staat in ons uitsluitingsbeleid.

In ons Beleid Verantwoord Beleggen gaan wij onder andere in op de volgende ecologische en sociale kenmerken:

  • Klimaatrisico – hierin adresseren we negatieve effecten van klimaatrisico’s;
  • Beleggen in duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties - We beoordelen hoe de producten en diensten van onze beleggingen bijdragen aan het bereiken van Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals duurzame en betaalbare energie, veilige en duurzame steden, waardig werk en economische groei, en gezondheid en welzijn.
  • Insluitingsbeleid – gebaseerd op VN Global Compact thema’s (mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie) en eisen aan beleggers en bedrijven op basis van de OESO-richtlijnen.
  • Corporate Governance Raamwerk – hierin beschrijven wij onze principes en verwachtingen voor goed ondernemingsbestuur, en staat ons stembeleid beschreven.
In het Beleid Verantwoord Beleggen staat beschreven welke methoden wij gebruiken om deze ecologische en/of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren.

Beleggingsstrategie

Welke beleggingsstrategie volgt dit financieel product om de E/S kenmerken te behalen?

We investeren in vastgoed, obligaties en aandelen. Bij beleggen spreiden we het risico omdat de kans dan kleiner is dat we verlies lijden. Het bestuur van SPW stelt iedere drie jaar een nieuw strategisch beleggingsplan vast. In dit plan staat in welke categorieën het bestuur wil beleggen. En hoeveel er in elke categorie belegd mag worden.

De E/S kenmerken zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals hierboven is beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?”

Meer informatie over ons beleggingsbeleid vindt u in de Beleggingsbeginselen van SPW.

Wat zijn de bindende elementen voor het selecteren van beleggingen?

Beleggingen moeten voldoen aan het beleggingsbeleid en het Beleid Verantwoord Beleggen. Dit passen wij toe op al onze beleggingen.

Hoe is de strategie geïmplementeerd in het beleggingsproces op een continue basis?

Hoe het Beleid voor Verantwoord Beleggen van SPW is geïmplementeerd en hoe de kenmerken van mens, milieu en goed bestuur zijn geïntegreerd in het beleggingsproces is beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?” De naleving van het beleid wordt voortdurend gemonitord.

Zijn er potentiële beleggingen uitgesloten, als gevolg van de implementatie van de selectiecriteria?

Potentiële beleggingen worden uitgesloten op basis van de beleggingsstrategie en het uitsluitingsbeleid. Beide zijn hierboven beschreven.

Wat is het beleid om goed bestuur te beoordelen bij de bedrijven waarin wordt belegd?

Als grote belegger gebruiken we onze invloed om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te stimuleren bij de bedrijven en het vastgoed waarin we beleggen. Dat doen we door in gesprek te gaan en onze verwachtingen over te brengen. SPW volgt hierbij het Verantwoord Beleggen en StewardshipsBeleid, zoals uitgewerkt door onze vermogensbeheerder APG. Hierin staat hoe wij invulling geven aan onze verantwoordelijkheden als aandeelhouder in beursgenoteerde bedrijven en onze rol als verantwoorde langetermijnbelegger.

Beleggingsallocatie

Wat is de geplande beleggingsallocatie voor dit product?

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022.

Informatie over ons beleggingsbeleid vindt u in de Beleggingsbeginselen SPW.

Derivaten

Maakt dit financieel product gebruik van derivaten?

Ja.

Zo ja, hoe spoort het gebruik van derivaten met de E/S kenmerken?

Derivaten worden uitsluitend gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer en voor het beperken van risico’s in overeenstemming met de Pensioenwet.

Welke beleggingen zijn onderdeel van “#2 Overige”?

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022.

Geen wezenlijk negatief effect

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022.

Duurzaamheidsindicatoren

De duurzaamheidsindicatoren worden beoordeeld door toepassing van het Beleid voor Verantwoord Beleggen, dat is toegelicht onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?”


Website verwijzing

Alle informatie over de duurzaamheid van SPW vindt u op de pagina Verantwoord beleggen.


Verwijzing benchmark

Is er een specifieke index aangewezen om vast te stellen dat dit product duurzaam is?

☒ Nee
☐ ja, maar de referentiebenchmark is niet afgestemd met alle ecologische of duurzame kenmerken.
☐ ja, de referentiebenchmark is afgestemd met alle ecologische of duurzame kenmerken die het financieel product promoot.

Echter, in overeenstemming met ons uitsluitingenbeleid worden alle relevante bestanddelen uitgesloten van beleggingen.

Chat met SPW