Privacy en het gebruik van uw gegevens

SPW respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. SPW verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

U kunt de volledige tekst van de Wet terugvinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een persoonsgegeven is informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen u direct of in combinatie met elkaar identificeren. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook een Burgerservicenummer, inloggegevens en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

SPW kan persoonsgegevens verzamelen van alle personen aan wie wij onze diensten verlenen, met wie we contact hebben, die bij of voor ons werkzaam zijn of die onze website bezoeken.

SPW verzamelt de verschillende persoonsgegevens bijvoorbeeld via uw werkgever, het UWV of de Basisregistratie Personen. Of wanneer u contact heeft met SPW om bijvoorbeeld uw informatieverzoek op te volgen. Een contact met SPW kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, events, webinars, enquêtes of (klantpanel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op Mijn SPW, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres)
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of u zich heeft aan- of afgemeld voor de nieuwsbrief, post-digitaal en/of klantpanel)
  • Pensioengegevens (bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd)
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, meningen, behoeften gebruik van social media of contact met de klantenservice).

SPW verzamelt deze gegevens zelf en eventueel via derden die bijvoorbeeld namens SPW diensten levert.

SPW verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw pensioenrechten of aanspraken op (aanvullende) inkomensverzekeringen zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren en uw uitkering stipt uit te betalen.
  • Om contractuele afspraken of wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.
  • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
  • Voor interne (kwaliteits)analyes en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening naar u verbeteren.
  • Om communicatie over uw pensioenzaken en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert SPW beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze Privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten te beperken.

Alle communicatiekanalen die SPW gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring.

Voor sommige van onze producten hebben we van u medische gegevens nodig. Het gaat hier om bijzondere persoonsgegevens. Daarom vragen we u een gezondheidsverklaring in te vullen. Als daartoe aanleiding bestaat, kunnen we na uw machtiging ook medische gegevens opvragen bij uw medische behandelaar. We verwerken deze gegevens met extra zorg.

Verwerking van uw medische gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur. De medisch adviseur gebruikt deze gegevens om het medische risico te bepalen. De medisch adviseur en de leden van zijn team hebben een geheimhoudingsplicht. Het kan omwille van de uitvoering nodig zijn dat de medisch adviseur uw medische gegevens aan medewerkers van SPW verstrekt. Ook voor hen geldt de geheimhoudingsplicht.

Door het ondertekenen van de gezondheidsverklaring gaat u akkoord met de verwerking van uw medische gegevens door de medisch adviseur. De gezondheidsverklaring wordt met eventuele andere medische stukken bewaard in een medisch dossier. De medisch adviseur beheert dit medische dossier overeenkomstig de geldende regelgeving, de Wbp en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiele Instellingen.

U kunt altijd de gegevens die wij van u registreren bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens. Als laatste kunt u tegen bepaalde verwerkingen bezwaar maken. U kunt deze verzoeken bij ons indienen. Neem contact met ons op.

SPW maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een kwalitatieve en zorgvuldige dienstverlening te kunnen garanderen en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.
Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten SPW worden ingezien.
Op deze website treft u mogelijk doorverwijzingen aan naar andere websites. SPW is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem contact met ons op.

SPW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 15-03-2017. De meest recente versie vindt u altijd op www.spw.nl