Jaarverslag 2023

8 juli 2024

In ons jaarverslag van 2023 vindt u een overzicht van onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Ook leggen we verantwoording af over het beleid dat we in 2023 hebben gevoerd.

Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan (VO) een oordeel gegeven over het handelen van het bestuur en het uitgevoerde beleid in 2023. Het VO adviseert het bestuur bijvoorbeeld ook over het vaststellen van de premies of het marketingcommunicatiebeleidsplan.

Het verslagjaar was bijzonder intensief vanwege de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel.

Pensioenen verhoogd

Dankzij de hogere marktrente is onze financiële positie, oftewel de dekkingsgraad, de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Omdat onze financiële situatie goed genoeg is, kon SPW op 1 januari 2024 de pensioenen verhogen.

Het vernieuwde pensioenstelsel

Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Volgens een gedetailleerd plan van aanpak hebben we in 2022 en 2023 grote stappen gezet richting de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. De sociale partners kozen voor het solidaire contract en werkten de nieuwe regels uit in een transitieplan Wet toekomst pensioenen sector Woondiensten

Maatschappelijk verantwoord beleggen

SPW blijft zich ontwikkelen in verantwoord beleggen. In onze beleggingsbeslissingen houden wij dan ook nadrukkelijk rekening met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) voor 2021-2025 richt zich op vier thema’s:
 

  • Klimaatverandering
  • Behoud van biodiversiteit
  • Goed bestuur
  • Respect voor mensenrechten

In 2023 hebben we ons insluitingsbeleid aangescherpt. Bedrijven waarin we via aandelen of obligaties kunnen beleggen beoordelen we op hun milieu- en sociale prestaties en hun bestuur. We scherpten deze beoordelingscriteria aan en voegden nieuwe criteria toe. In 2024 beginnen we met de uitvoering van deze strengere regels.

Ook besloten we de omzetgrens voor beleggingen in bedrijven die verdienen aan kolenmijnen en teerzanden te verlagend tot respectievelijk 5% en 1%. Bedrijven die een groter deel van hun omzet hieruit halen, komen niet meer in aanmerking voor onze beleggingen. Ons doel is om in 2030 de absolute CO2-voetafdruk van onze beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties te halveren ten opzichte van 2019.

Dit leest u ook in het jaarverslag

  • Onze missie, visie en strategie
  • Het risicomanagement en vermogensbeheer
  • De transparantie die we nastreven
  • Ons communicatiebeleid
  • De werking van onze organisatie

Naar het jaarverslag 2023