logo_laag1

Pensioen 1-2-3: laag 1

Via uw werkgever bouwt u pensioen bij SPW op. Dat is in uw cao vastgelegd. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl, op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op Mijn SPW.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze pagina over beleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. En in laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van SPW. Wilt u de informatie uit laag 2 liever op papier ontvangen? Dat kan. Vraag deze aan bij SPW.

Dit is laag 1. 

ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.
partner_en_wezenpensioen_opbouw
Komt u te overlijden? Uw eventuele partner krijgt een partnerpensioen. En uw eventuele kinderen krijgen een wezenpensioen.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw voor uw arbeidsongeschikte deel door. Daarover betaalt u zelf geen premie. Ook heeft u voor dit deel recht op een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.
pensioenregelement
Precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? 
drie_pijlers
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij SPW. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
middelloon
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
opbouwpercentage
U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. In 2021 bouwt u over €15.583 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ noemt SPW franchise. Het drempelbedrag is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. U bouwt dus pensioen op over het brutoloon min het drempelbedrag.
premieverdeling_beide
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij SPW betaalt u 31,24% van de premie en uw werkgever 68,76%. Het premiebedrag dat u zelf betaalt, staat op uw loonstrook.
waardeoverdracht
U heeft een nieuwe baan. U kunt uw (mogelijk) eerder opgebouwde pensioen meenemen naar SPW. Dat heet waardeoverdracht.
pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

vrijwillig_pensioen
Is het partnerpensioen voor uw nabestaanden niet voldoende om van rond te komen. U kunt een Anw-hiaatpensioenverzekering bij SPW afsluiten. Dit is een vrijwillige verzekering. 
nettopensioen
U bouwt pensioen op over het salaris tot €112.189. Verdient u meer? U kunt ervoor kiezen mee te doen aan de nettopensioenregeling. 
ruilen_ouderdoms_pensioen
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen (flexpensioen) uitruilen in extra partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment van pensioneren. 
ruilen_partner_ouderdom
Wilt u (een deel van het) partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen (flexpensioen) voor uzelf? Dat kan op het moment van pensioneren.
deeltijd_68
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen.
hoog_laag_laag_hoog
Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Geef dat aan bij uw pensioenaanvraag. 
keuze_spw
Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen vindt u in laag 2 van dit Pensioen 1-2-3.
uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de loonontwikkeling in de branche Woningcorporaties mee kunnen laten groeien. SPW heeft namelijk te maken met risico’s zoals:
• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
• Een lage rente maakt pensioen duurder. SPW heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
• De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
welvaartsvast
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen in de branche. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van SPW goed genoeg is. Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo verhoogd:
 
 
Jaar Indexatie Stijging van de lonen Stijging van de prijzen
2021 0,00% nog niet bekend
nog niet bekend
2020 0,41% 1,30%
1,30%
2019 0,0%  3,25% 2,63%
2018 0,0% 3,0% 1,71%
2017 0,0% 0,0% 1,38%
2016 0,0% 1,25% 0,32%
2015 0,0% 1,0% 0,60%
2014 0,0% 0,0% 0,98%
2013 0,0% 0,0% 2,51%
2012 0,0% 1,91% 2,45%
 
tekort
Als we een tekort hebben, nemen we, als dit nodig is, één of meer van deze maatregelen:
• Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen.
• Uw premie gaat omhoog.
• Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd.
kosten
SPW maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
• Kosten voor de administratie.
• Kosten om het vermogen te beheren.
waardeoverdracht
Als u van baan verandert. U kunt uw bij SPW opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt.
samenwonen_trouwen
Als u een samenlevingscontract heeft of aangaat. Geef dit aan SPW door. 
scheiden
Als u uw samenlevingscontract beëindigt. Of als u in het buitenland woont en u gaat scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigt. 
verlof
Als u onbetaald verlof opneemt en uw pensioenopbouw wilt onderbreken. 
buitenland
Als u verhuist naar of in het buitenland. Woont u in het buitenland? Dan moet u bepaalde gegevens zoals een huwelijk of scheiding zelf aan ons doorgeven.
werkloos
Als u werkloos wordt.
mijnpensioenoverzicht
Bekijk eens per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.
vragen
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Mail naar info@spw.nl of bel 020 583 59 20.