Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan in welke mate een pensioenfonds in staat is om aan zijn (toekomstige) verplichtingen te voldoen.

De beleidsdekkingsgraad is eind mei 132,1% (eind april 131,9%). Door marktontwikkelingen gaat de maanddekkingsgraad van 132,1% eind april naar 133,5% eind mei. Het vermogen steeg en de verplichtingen daalden in de maand mei 2024.

Bij een dekkingsgraad van 100% heeft SPW € 100,00 in kas voor elke € 100,00 aan huidige en toekomstige pensioenbetalingen.

De vereiste beleidsdekkingsgraad ligt eind 2023 op 126,4%. Het fonds heeft dus voldoende vermogen en geen reservetekort.

In de grafiek ziet u de ontwikkeling van de maand- en beleidsdekkingsgraad van SPW over de afgelopen 12 maanden.

dekkingsgraad.april

Ontwikkeling dekkingsgraad onzeker

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW. 

Ontwikkeling vermogen en verplichtingen

Vermogen gestegen

De ontwikkeling van het vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkelingen van de marktrente en het beleggingsrendement. SPW dekt het risico van rentedalingen voor een deel af met zogeheten ‘renteswaps’. De renteswap wordt in het algemeen gebruikt om renterisico's te beheersen, af te dekken of om een gewenste rentepositie in te nemen.

Zowel de waarde belegd in vastrentende waarden als in zakelijke waarden is gestegen ten opzichte van eind vorige maand. In totaal is het beschikbare vermogen met ongeveer 0,3% gestegen ten opzichte van eind vorige maand.

Verplichtingen gedaald

De waarde van de (langlopende) pensioenverplichtingen wordt vastgesteld op basis van een door de toezichthouder (DNB) gepubliceerde rentecurve. Deze wijkt nog nauwelijks af van de rente in de markt.

De rente is gestegen ten opzichte van eind vorige maand en hierdoor daalden de verplichtingen. In totaal zijn de verplichtingen van het fonds met ongeveer 0,7% gedaald ten opzichte van eind vorige maand.