Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, externe deskundigen die toezicht houden op het pensioenfonds en het bestuur. De leden voldoen aan de normen van De Nederlandsche Bank ten aanzien van deskundigheid en integriteit. De Raad van Toezicht ontvangt jaarlijks een vergoeding.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds, met name de adequate risicobeheersing en de evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

De raad legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de aangesloten werkgevers en in het jaarverslag.

De raad heeft ook diverse goedkeuringsrechten.

De heer F. Covers (Voorzitter)
 • Bestuurslid Pensioenfonds Tandartsen;
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Robeco;
 • Bestuurslid KPS;
 • Lid van diverse Visitatiecommissies in de pensioensector.
Mevrouw R. van Ewijk
 • Werkgeversvoorzitter bedrijfstakpensioenfonds Kappers;
 • Bestuurslid Pensioenfonds f Hewlett-Packard;
 • Bestuurslid Pensioenfonds Yara Nederland;
 • Werkgeversvoorzitter pensioenfonds PWRI.
Mevrouw M. Hendriks 
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds DNB;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Haskoning DHV;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Waterbouw;
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Bakkers. 
Chat met SPW