Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, externe deskundigen die toezicht houden op het pensioenfonds en het bestuur. De leden voldoen aan de normen van De Nederlandsche Bank ten aanzien van deskundigheid en integriteit. De Raad van Toezicht ontvangt jaarlijks een vergoeding.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het fonds, met name de adequate risicobeheersing en de evenwichtige belangenafweging door het bestuur.

De raad legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan, de aangesloten werkgevers en in het jaarverslag.

De raad heeft ook diverse goedkeuringsrechten.

Mevrouw M. Hendriks
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds DNB;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Haskoning DHV;
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Waterbouw;
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Bakkers.
Mevrouw R. van Ewijk
 • Werkgeversvoorzitter bedrijfstakpensioenfonds Kappers;
 • Bestuurslid Pensioenfonds Hewlett-Packard;
 • Bestuurslid Pensioenfonds Yara Nederland;
 • Werkgeversvoorzitter pensioenfonds PWRI.
De heer R. Schreur
 • Lid Investment Committee SPMS;
 • Lid Raad van Toezicht Pensioenfonds Vervoer;
 • Senior Advisor Avida International (UK);
 • Bestuurder/Treasurer Duchenne Data Foundation.