Het bestuur

Het bestuur van SPW bestaat uit:

 • Drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie Aedes.
 • Drie vertegenwoordigers van werknemerspartijen FNV Bouw, CNV Vakmensen en De Unie
 • Eén pensioengerechtigdenvertegenwoordiger (voorgedragen door de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan).
 • Eén onafhankelijk lid. 

Samen bepalen zij het beleid van SPW en zijn zij verantwoordelijk voor het monitoren van de uitvoering hiervan. De leden voldoen aan de normen van De Nederlandsche Bank ten aanzien van deskundigheid en integriteit. 

Vergoedingen bestuur, RvT en verantwoordingsorgaan

Bestuursleden, Leden van de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuursleden:

Jim-Schuyt

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2013

Nevenfuncties
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Amersfoort e.o. 
 • Voorzitter Kring Midden Nederland Rabobank 
 • Lid Raad van Commissarissen Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost 
 • Beheer leerstoel bijzonder hoogleraarschap samenlevingsopbouw aan de Erasmusuniversiteit voor de Dr. Gradus Hendrikstichting
 • Lid Ledenraad Rabobank Algemeen
 • Bestuurder Stichting Woonvast
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Ontwikkeling Bedrijf Veenendaal oost
 • Lid Raad van Commissarissen Magnus Domus
 • Mediator woningcorporaties
 • Gids Kandoor
Miranda_Blomberg

Benoemd namens: werknemersorganisatie FNV Bouw
Bestuurslid sinds 2010

Nevenfuncties
 • Pensioenfondsbestuurder FNV
 • Bestuurslid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Cor-van-der-Sluis

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2011

Nevenfuncties
 • Bestuurslid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
 • Extern deskundige Audit Committee Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel
 • Bestuurslid Stichting Pensioenfonds KPN (niet uitvoerend bestuurder) 
 • Lid van diverse Visitatiecommissies in de pensioensector
 • Adviseur Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds SPOA
Aart-van-der-brink

Benoemd namens: werknemersorganisatie CNV Vakmensen
Bestuurslid sinds 2006

Nevenfuncties
 • Pensioenfondsbestuurder CNV Vakmensen
 • Bestuurslid Bpf BOUW
 • Gids bij Kandoor
 • Lid commissie riskmanagement Pensioenfederatie
 • Lid van diverse Visitatiecommissies in de pensioensector
Hans-Kerstens

Benoemd namens: werkgeversorganisatie Aedes
Bestuurslid sinds 2013

Nevenfuncties
 • Zelfstandig adviseur
 • Voorzitter bestuur Pensioenfonds Particuliere Beveiliging
 • Lid Raad van Commissarissen CBRE
 • Lid Raad van Commissarissen Dutch Retail Fund
Martijn-Raaijmakers

Benoemd namens: werknemersorganisatie De Unie
Bestuurslid sinds 2010

Nevenfuncties
 • Pensioenfondsbestuurder De Unie
 • Lid communicatiecommissie Algemeen Pensioenfonds KLM
 • Lid beleggingscommissie Pensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen
 • Lid beleggingscommissie Pensioenfonds Personeelsdiensten
 • Voorzitter communicatiecommissie Pensioenfonds Personeelsdiensten
Mark-Rosenberg

Onafhankelijk lid
Bestuurslid sinds 2014

Nevenfuncties
 • Bestuurder Bpf Schilders
 • Bestuurder Bpf Landbouw
 • Docent SPO
 • Externe lidmaatschap van de beleggingsadviescommissie van Pensioenfonds Chemours
 • Lid geschillencommissie Penvita
Berry-DeBrauwer

Benoemd namens: vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan
Bestuurslid sinds 2015

Nevenfuncties
 • Voorzitter Pensioenfonds Pensura
 • Bestuurslid Pensioenfonds Coram
 • Voorzitter van de Tuchtcommissie van de VBA
 • Lid van diverse Visitatiecommissies in de pensioensector
 • Lid commissie riskmanagement VBA
 • Associate partner Visitatiecommissie Pensioenfondsen

Het bestuur heeft een bestuursbureau ingericht waar zes medewerkers werkzaam zijn. Dit bureau ondersteunt het bestuur bij de besturing van het fonds. Het bestuursbureau staat onder leiding van de heer H.A.J. de Valck.