Onze financiële toekomst

We komen uit een lange periode van relatief lage renteniveaus. Dit heeft invloed op de financiële positie van SPW. Een solide pensioen vinden wij heel belangrijk, maar de kans is klein dat de pensioenen de komende jaren de lonen en de prijzen kunnen bijhouden. Als de rente weer daalt en/of de rendementen negatief uitvallen, bestaat er theoretisch zelfs een kans dat we op termijn de pensioenen moeten verlagen. Natuurlijk doen we er alles aan om het niet zover te laten komen.

Meer eigen vermogen nodig dan voorheen

Om bestand te zijn tegen onrust in de financiële wereld, moet SPW meer eigen vermogen hebben dan in het verleden. Hiermee kunnen we financiële tegenvallers, bijvoorbeeld lage rentestanden of tegenvallende beleggingen, beter opvangen. Want we moeten niet alleen nu, maar ook in de toekomst de pensioenen kunnen uitbetalen.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%, dan hebben we precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer.

De actuele dekkingsgraad bedroeg eind april 132,1%.

Voor besluiten moeten we gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

We streven ernaar uw pensioen te laten meegroeien met de loonstijging in de sector. Of als u al met pensioen of niet meer in dienst bent, proberen we uw pensioen te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Of dat kan, is niet alleen afhankelijk van de financiële situatie maar ook van de hoogte van de loon- en prijsontwikkeling. Elk jaar informeren wij u of uw pensioen verhoogd wordt of niet.

Verlagen als het moet

Nog nooit hebben we uw pensioen hoeven verlagen. Maar als de financiële markten verdere tegenvallers laten zien, is dit wel het uiterste middel dat wij moeten inzetten. Als we het pensioen moeten verlagen, doen we er ook alles aan om dat weer te herstellen. We houden precies bij wat u mist. Als onze dekkingsgraad hoog genoeg is, maken we eerst eventuele verlagingen ongedaan. Daarna halen we de gemiste verhogingen in.

Wat gebeurt er met onze financiële situatie als de rente nog verder stijgt of weer daalt? Als uitgangspunt hebben we de actuele dekkingsgraad per eind april 2024 genomen. We zetten verschillende opties op een rij:

  1. Als de rente niet verandert en het rendement 0% bedraagt dan wijzigt er niets en blijft de dekkingsgraad ongewijzigd.
  2. Bij een dalende rente en negatief rendement daalt de dekkingsgraad.
  3. Bij een stijgende rente en positief rendement stijgt de dekkingsgraad.
  4. Bij een tegengestelde ontwikkeling (stijgende rente en negatief rendement of dalende rente en positief rendement) hangt het af van de mate van ontwikkeling.

Geschatte dekkingsgraadverandering

  Renteverandering
  -2%-1%0%1%2%
 20%122%133%145%159%173%
 10%117%127%138%151%163%
Rendement0%112%121%131,3%142%154%
 -10%108%116%124%134%144%
 -20%103%110%117%126%134%

N.B. De gegevens in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op een eenvoudig rekenmodel om effecten door te rekenen. Met de onderlinge samenhang van effecten is hierbij maar in beperkte mate rekening gehouden. De uitkomsten zijn dan ook slechts een indicatie.

Rente en rendement

De hoogte van de rente heeft invloed op de verplichtingen van een pensioenfonds. Hoe lager de rente, hoe meer geld we nu in kas moeten hebben om de pensioenen in de toekomst te betalen. De rente heeft ook invloed op de beleggingen, specifiek op de waarde van obligaties en zogenaamde renteswaps. In bovenstaande tabel is met beide effecten rekening gehouden. Het rendement is de opbrengst van de beleggingen in onder andere aandelen en onroerend goed. 

Grote verlagingen van de rente of sterke negatieve rendementen zorgen voor een scherpe daling van onze actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad zal daardoor ook flink dalen. 

Wij houden de financiële ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten. Via deze site houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.