Beleggingsbegrippen

Op deze pagina vindt u een overzicht van vaak voorkomende beleggingsbegrippen.

Beleggingsrendement​​ Het positieve of negatieve resultaat dat het pensioenfonds behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.
Dekkingsgraad De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft namelijk aan in welke mate een pensioenfonds in staat is om aan zijn pensioenverplichtingen te voldoen. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de verplichtingen. De verplichtingen zijn alle thans opgebouwde pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen.
Beleidsdekkingsgraad Met ingang van 31 december 2014 moeten pensioenfondsen iedere maand ook de zogenaamde beleidsdekkingsgraad aan DNB rapporteren. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als het voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde dekkingsgraden over het afgelopen jaar. Deze dekkingsgraad wordt vanaf 2015 onder andere gehanteerd om te bepalen of een pensioenfonds zich in een tekortsituatie bevindt. Ook kunnen pensioenfondsen deze dekkingsgraad als basis gebruiken bij beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld toeslagverlening). Door beleidsbeslissingen te baseren op de gemiddelde dekkingsgraad van het afgelopen jaar, hebben kortstondige schommelingen in de markt minder invloed op het beleid.
Marktrente​ De rente(termijnstructuur) zoals deze op een bepaald moment in de financiële markt geldt en door de Nederlandsche Bank wordt gepubliceerd. 
Verplichtingen Bedrag dat het pensioenfonds nodig heeft om de huidige pensioenaanspraken en -rechten te kunnen afwikkelen.
Vermogen​ Het totale bedrag dat een pensioenfonds beschikbaar heeft.
Chat met SPW