Beleggingsbegrippen

Op deze pagina vindt u een overzicht van vaak voorkomende beleggingsbegrippen.

Beleggingsrendement​​Het positieve of negatieve resultaat dat het
pensioenfonds behaalt met de belegging van
daartoe beschikbare middelen.
DekkingsgraadDe dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie
van het pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft namelijk aan
in welke mate een pensioenfonds in staat is om aan zijn
pensioenverplichtingen te voldoen.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het
beschikbare vermogen en de verplichtingen. De
verplichtingen zijn alle thans opgebouwde pensioenen
die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen.
BeleidsdekkingsgraadMet ingang van 31 december 2014 moeten
pensioenfondsen iedere maand ook de zogenaamde
beleidsdekkingsgraad aan DNB rapporteren.
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als het
voortschrijdende gemiddelde van de gerapporteerde
dekkingsgraden over het afgelopen jaar.
Deze dekkingsgraad wordt vanaf 2015 onder andere
gehanteerd om te bepalen of een pensioenfonds zich in
een tekortsituatie bevindt. Ook kunnen pensioenfondsen
deze dekkingsgraad als basis gebruiken bij
beleidsbeslissingen(bijvoorbeeld toeslagverlening).
Door beleidsbeslissingen te baseren op de gemiddelde
dekkingsgraad van het afgelopen jaar, hebben kortstondige
schommelingen in de markt minder invloed op het beleid.
Marktrente​De rente(termijnstructuur) zoals deze op een bepaald
moment in de financiële markt geldt en door de
Nederlandsche Bank wordt gepubliceerd. 
VerplichtingenBedrag dat het pensioenfonds nodig heeft om de huidige
pensioenaanspraken en -rechten te kunnen afwikkelen.
Vermogen​Het totale bedrag dat een pensioenfonds beschikbaar
heeft.