Hoe verliep 2022 voor SPW?

26 juni 2023

In het jaarverslag van 2022 vindt u onze activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Ook leggen wij onze verantwoording af over ons gevoerde beleid in 2022.

2022 was opnieuw een uitzonderlijk jaar als gevolg van de oorlog in Oekraïne en mede door de oplopende inflatie en rentes.

Pensioenen verhoogd

Door de hoge inflatie in 2022 kwam er veel aandacht te liggen op het indexatiebesluit voor de pensioenen van deelnemers en gepensioneerden per 1 januari 2023. Voor zowel deelnemers en gepensioneerden werden de pensioenen verhoogd. Bij de verhoging is rekening gehouden met de prijsstijgingen, belangen van deelnemers en gepensioneerden en wat de gevolgen zijn voor de financiële situatie in de toekomst.

Door een wetswijziging in juli 2022 was het eerder al mogelijk om per oktober 2022 de pensioenen voor deelnemers en gepensioneerden iets te verhogen. Begin 2022 was de daadwerkelijk verleende toeslag net lager dan we hadden beoogd. Door deze wetszijging was dit alsnog mogelijk.

Het vernieuwde pensioenstelsel

Afgelopen jaar is er ook veel aandacht en tijd besteed aan de voorbereiding van de Wet toekomst pensioen (Wtp). In april 2022 werd er een belangrijke stap gezet samen met cao-partijen met de voorlopige keuze voor de solidaire premieregeling.

Door middel van kennis- en verdiepingssessies houden wij sociale partners op de hoogte van de inhoud, voortgang en de gevolgen van het vernieuwde pensioenstelsel.

Ook is er in 2022 onderzoek uitgevoerd naar de risicohouding van de deelnemers en gepensioneerden ten opzichte van het vernieuwde pensioenstelsel. Op deze manier kan SPW rekening houden met de deelnemers en gepensioneerden bij het inrichten van de nieuwe regels voor pensioen.

Klanttevredenheid

Eind 2022 heeft SPW ook een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. De meeste scores uit het onderzoek zijn gestegen of gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Ons belangrijkste inzicht uit het onderzoek is dat de binding en de waardering van SPW sterk is. Er is vertrouwen in onze in onze goede bedoelingen, kennis en aanpak.

Wat u nog meer terug kan vinden in het jaarverslag

  • Onze missie, visie en strategie;
  • het risicomanagement en vermogensbeheer;
  • de transparantie die we nastreven;
  • ons communicatiebeleid;
  • de werking van onze organisatie;
  • meer over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB);
  • ambities voor de toekomst.