Meer over biodiversiteit

We willen bewust bijdragen aan het behoud van flora en fauna en dat onze beleggingen gaan bijdragen aan de wereldwijde VN COP15-doelen om eco-systemen te herstellen. We verwachten dat zij hun bedrijfsmodellen aanpassen en bijdragen aan innovatieve oplossingen voor biodiversiteit. We sluiten aan bij initiatieven die breed worden onderschreven en ondersteunen de ontwikkeling van meetbare criteria om het gesprek aan te kunnen gaan.

derivaten

Een financieel derivaat is een beleggingsmiddel dat bestaat uit meerdere andere beleggingsmiddelen zoals: aandelen, obligaties of valuta's. Een derivaat bestaat dan bijvoorbeeld uit 2 of meerdere aandelen, oblgaties of valuta's. Het doel kan zijn om risico's op waardeschommelingen te verminderen of om schommelingen in waarde juist te versterken.

Meer over mensenrechten

Onze ambitie is dat alle bedrijven en landen mensenrechten respecteren. Mensenrechten zijn verweven in al onze thema’s. Denk aan de sociale gevolgen die verlies van biodiversiteit of het verslechtering van het klimaat heeft. Maar ook op het gebied van bestuur sturen wij op diversiteit en inclusiviteit. In 2022 scherpen wij onze criteria verder aan en beoordelen we of bedrijven mensenrechten respecteren in lijn met de UNGP’s.

Meer over klimaatverandering

Onze ambitie is om nog meer te beleggen in bedrijven of vastgoed die bijdragen aan oplossingen tegen klimaatveranderingen. Wij denken dat er een duurzamere woningmarkt zal ontstaan, een groene sector met nieuwe en innovatie businessmodellen en nieuwe banen. Daar zetten wij op in. Ook willen we onze CO2-voetafdruk – die al met bijna 48% is terug gebracht - nog verder verlagen. En in 2022 maken we onze doelen en actieplannen bekend om in pas te lopen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer over klimaatverandering

Onze ambitie is om nog meer te beleggen in bedrijven of vastgoed die bijdragen aan oplossingen tegen klimaatveranderingen. Wij denken dat er een duurzamere woningmarkt zal ontstaan, een groene sector met nieuwe en innovatie businessmodellen en nieuwe banen. Daar zetten wij op in. Ook willen we onze CO2-voetafdruk – die al met bijna 48% is terug gebracht - nog verder verlagen. En in 2022 maken we onze doelen en actieplannen bekend om in pas te lopen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Meer over goed bestuur

Goed bestuur betekent een duidelijk beleid, met concrete (mvb-)doelstellingen en transparantie. Dit draagt ook bij aan financiële stabiliteit en maakt een bedrijf aantrekkelijker om in te investeren.

We willen dat bedrijven ‘verantwoord ondernemen’ onderdeel maken van de bedrijfsstrategie. SPW geeft daarin zelf het goede voorbeeld; wij zijn aanspreekbaar en transparant, onder meer over ons beloningsbeleid.

Wij willen daarbij waarde toevoegen aan de maatschappij. We zullen ook strenger stemmen voor een verantwoorde beloningsratio binnen Amerikaanse ondernemingen, diversiteit en vooruitgang in klimaatontwikkeling. Hoe wij stemmen, zullen nog vaker en actiever delen.

due diligence

Letterlijk betekend dit 'gepaste zorgvuldigheid'. Dit heeft betrekking op door de VN vastgelegde principes rondom mensenrechten. Bedrijven dienen de mensenrechten te respecteren. Overal waar ze zakendoen, zowel binnen hun bedrijf als in hun keten, moeten bedrijven actief risico's identificeren, voorkomen en adresseren.

Lees verder over Anna Vroege

'Er gaat de komende jaren veel veranderen in het pensioenstelsel. SPW moet belangrijke beslissingen nemen waarbij het verantwoordingsorgaan een belangrijke rol speelt en daarbij op cruciale momenten om advies wordt gevraagd. 

De belangen van de gepensioneerden moeten in het verantwoordingsorgaan ingebracht worden en in de adviezen van het verantwoordingsorgaan meegenomen worden. Dit wil ik dit realiseren. Eerder heb ik mij ingezet voor de belangen van parttimers, die in een aantal pensioenfondsen werden uitgesloten van deelname. Ik heb een succesvolle rechtszaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg gevoerd, die het ‘arrest Vroege’ opleverde, waardoor parttimers in heel Europa toegelaten worden als deelnemer in het pensioenfonds. Ik ben 6 jaar lid van het verantwoordingsorgaan en heb ervaring opgedaan en opleidingen gevolgd. 

Met mijn volle inzet zal ik de gepensioneerden bij het SPW in het verantwoordingsorgaan een stem geven en hun belangen laten zien en laten meewegen.'

Lees verder over Kees van Mansum

'Jarenlang heb ik pensioen opgebouwd bij SPW en ik ben nu alweer enkele jaren pensioengerechtigde. Eigenlijk heb ik weinig commentaar op het functioneren van het pensioenfonds. Niettemin vind ik het belangrijk dat de stem van de gepensioneerden gehoord wordt. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Handig als het bestuur daarin feedback krijgt van belanghebbenden. 

Ik ben goed in staat om voorstellen, jaarverslagen en -rekeningen te beoordelen. Een goede indruk van de werkzaamheden van het VO trof ik aan in haar laatste verslag. Het geeft een duidelijk overzicht van de taken en taakopvatting van het VO. Ten slotte kan ik me vinden in de functie-eisen van een lid van het VO.'

Lees verder over Fons Catau

'Ik stel mij opnieuw kandidaat voor het verantwoordingsorgaan SPW. Ik hecht als gepensioneerde grote waarde aan een sterke betrokkenheid bij het beleid van mijn pensioenfonds SPW. 

Vanuit het voorzitterschap van de Vereniging Volkshuisvesterspensioen kom ik op voor de belangen van de pensioengerechtigde. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan, op voordracht van de vereniging, biedt de mogelijkheid daar invulling aan te geven. 

Ik heb de laatste 3,5 jaar als lid en de laatste 1,5 jaar als voorzitter ervaren hoe groot het belang van het verantwoordingsorgaan is bij het zorgdragen voor de evenwichtige belangenafweging voor gepensioneerden, deelnemers en gewezen deelnemers. Ik heb, om mij de noodzakelijke kennis eigen te maken, opleidingen gevolgd en seminars/webinars bijgewoond.

Het pensioen gaat sterk veranderen met de komst van het nieuwe stelsel. De positie van pensioengerechtigden verdient alle aandacht. Zij willen zekerheid over hun inkomen en verwachten ‘echte’ indexatie voor gestegen prijzen.'

Fons Catau staat op de kandidatenlijst van Vereniging Volkshuisvesters Pensioen

Lees verder over Fons Timmermans

'Ruim 30 jaar was ik als financieel deskundige werkzaam in de woningcorporatiesector. Voor mijn pensioen werkte ik de laatste 12 jaar als Manager Finance bij Woningcorporatie Antares in Venlo. Bij Antares verhuurden wij ruim 6000 woningen. Als manager gaf ik leiding aan een afdeling Finance; de afdeling ICT; Beleid en Interne Controller. Als voorzitter van de Treasury commissie droeg ik zorg voor Liquiditeiten- en Leningenbeheer. Bij Antares was ik verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Als zodanig ben ik verantwoordelijke voor de informatie en de rapportages (jaarrekening, begrotingen en trimesterrapportage) aan de Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

In de vrije tijd ben ik bestuurslid van de Dorpsraad ELL, Stichting Wooncoöperatie Wonen Ell en lid van de ledenraad van de Rabobank Weerterland en Cranendonck. 

Graag wil ik mijn financiële en fiscale deskundigheid inzetten voor zowel de pensioengerechtigden als de deelnemers van het pensioenfonds.'

Lees verder over Gerrit Willem Kamp

'Ons pensioenfonds staat er redelijk goed voor in vergelijking met andere (grotere) fondsen. Dat is belangrijk voor de noodzaak ook in de toekomst oud-volkshuisvesters van een behoorlijk inkomen te voorzien. Toch is die toekomst allerminst gewaarborgd. Nog nooit is er zo veel discussie geweest over de noodzaak van grote vermogens om een voldoende buffer te hebben om ook in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. In die discussie wil ik mij graag mengen. 

In het verleden ben ik al een aantal jaren lid geweest van het verantwoordingsorgaan en ik realiseer me dat een stevige inbreng nu meer nodig is dan ooit. Daarom heb ik me nu voor een nieuwe termijn kandidaat gesteld. 

Ik ben goed thuis in de materie, heb de nodige opleidingen gevolgd en wil me graag inzetten voor de zekerheid van voldoende inkomen voor allen die in de volkshuisvesting hun steentje hebben bijgedragen.'

Gerrit Willem Kamp staat op de kandidatenlijst van Vereniging Volkshuisvesters Pensioen

Lees verder over Hans Eimers

'Woonbron was mijn laatste werkgever voordat ik met vroegpensioen ging. Daar heb ik verschillende financiële functies bekleed. Mijn financiële achtergrond komt goed van pas in het verantwoordingsorgaan. Er gaat immers veel geld om in het pensioenfonds. Een positief-kritische blik op bestuursvoorstellen en dergelijke is natuurlijk altijd goed. Daarnaast komt het nieuwe pensioenstelsel eraan, dus er is veel werk aan de winkel! 

Niet alleen mijn financiële achtergrond komt van pas, maar ook de nodige ervaring die ik in een eerdere termijn heb opgedaan als lid en vicevoorzitter van het verantwoordingsorgaan. Tot voor kort was ik ook als vrijwilliger actief bestuurslid bij FNV Senioren regionaal. Natuurlijk is indexeren heel belangrijk en daarvoor moeten de mogelijkheden maximaal worden benut. Ook de communicatie naar én natuurlijk ook mét de deelnemers wordt steeds belangrijker. 

Als u op mij stemt, kan ik u maximaal vertegenwoordigen!'

Lees verder over Jan Willem de Landmeter

'Tijdens mijn werkzame leven in de woningcorporatiesector heb ik als deelnemer bij het pensioenfonds vanaf de oprichting van de deelnemersraad (voorganger van het verantwoordingsorgaan) 11 jaar zitting gehad in voormeld orgaan. Hierdoor is mijn blijvende belangstelling voor het pensioen en de pensioenwereld ontstaan. 

Als lid van het dagelijks bestuur van de Seniorenraad van CNV Vakmensen (secretaris) regelmatig in gesprek met die leden die zich met de pensioenproblematiek bezighouden in onder meer de Vakcentrale CNV. Tevens heb ik contacten met diverse bestuurders die zich dagelijks en op professionele wijze met pensioenen bezighouden. Tijd om met deze kennis wat te doen. 

Over kennis en ervaring beschik ik reeds in behoorlijke mate. Altijd bereid tot een adequate update. Aan de competenties waar een lid van het verantwoordingsorgaan moet voldoen kan ik mij volledig vinden. Tijd om de functie uit te voeren is voldoende aanwezig. Ik kijk ernaar uit.'

Jan Willem de Landmeter staat op de kandidatenlijst van CNV Vakmensen

Lees verder over Henk Linstra

'Mijn belangrijkste drijfveer om lid te mogen worden van het verantwoordingsorgaan van SPW is de maatschappelijke acceptatie van het pensioenfonds. 

In de Nederlandse samenleving zijn de pensioenfondsen regelmatig onderwerp van discussie en dan betreft het vaak het niet indexeren van de uitkeringen of een niet volledig gedragen standpunt ten aanzien van de beleggingen waar het fonds aan deelneemt. 

De gepensioneerden in Nederland zitten in de hoek waar de klappen vallen. De koppeling tussen AOW en hoogte minimumloon dreigt te sneuvelen, pensioenfondsen hebben al jaren niet hun pensioenen geïndexeerd, inflatie voelen we allemaal en dat vreet aan de koopkracht van de gepensioneerden. Ik zal me inzetten voor koopkrachtbehoud van gepensioneerden. 

Ik ben een geboren Groninger, heb een HBO-opleiding, 18 jaar ervaring bij woningcorporatie, 14 jaar ervaring als NVM-makelaar en ben 14 jaar gemeenteraadslid in Assen geweest. U kunt op me rekenen.'

Lees verder over Walter Vroegop

'Als gepensioneerde is, zoals bij velen met deze status, het pensioeninkomen een deel van het inkomen en daarmee automatisch belangrijk. Meer kennis opbouwen en deze kennis mede gebruiken om mee te denken met een uitvoerend orgaan is iets wat me boeit, en waar ik zin in heb. Het volgen van een cursus om de kennis te verkrijgen c.q. te vergroten vind ik geen enkel probleem, integendeel: graag. 

Al de genoemde onderwerpen waar het verantwoordingsorgaan wat over kan en mag roepen, spreken me aan. Met name communicatie, voorlichting tussen SPW en hun klanten, en toekomstvisie. Hoe moeten in een veranderde maatschappij dit soort voorzieningen geregeld worden. Zoals nu ? of aanpassen ? Boeiende vraagstukken.'

Lees verder over Sjors Los

'Als pensioengerechtigde van SPW, AEGON, ABP en van de vereniging voor buitenlanders VBNGB, heb ik, als alleenstaande, voldoende tijd om in een team van mededeskundigen mijn bijdrage te leveren. Ik heb ervaring binnen het vakbondsgebied en binnen overlegorganen zoals ondernemingsraden. 

In mijn werkzame verleden ben ik mede-oprichter geweest van een eigen vakorganisatie. Tevens heb ik onafhankelijk kunnen participeren binnen de overheid maar ook binnen de commerciële wereld. 

Mijn inlevingsvermogen speelt mij soms parten omdat ik mensgericht ben en hulpvaardig. Tegenwoordig zegt men: 'Ik sta altijd aan'. Mijn credo's zijn: 'Belofte maakt schuld' en: 'Meedoen is beter dan aan de kant blijven staan'. In het algemeen zoek ik het compromis, maar ik ben ook bereid grenzen te verkennen. Inclusief de sociale media ben ik digitaal onderlegd.'

Lees verder over Serge Vrouwenfelder

'Ik ben Serge Vrouwenfelder, 56 jaar, getrouwd en woonachtig in Den Haag. Ik ben 30 jaar actief geweest in de sector waarvan de laatste 11 jaar op directieniveau. Sinds april 2021 ben ik met (flex)pensioen! Dat is op relatief jonge leeftijd, maar dat kan dus bij SPW! Ik heb het altijd gek gevonden dat je als individu maar weinig tot geen invloed had en hebt op je éígen pensioenpot. Bovendien vind ik de communicatie over ons pensioen onder de maat, saai en ingewikkeld. Daar wil ik graag verandering in brengen.

Mijn belangrijkste speerpunten zijn: 

 • Invloed als gepensioneerde op waar SPW in belegt; 
 • Differentiatiemogelijkheden van uitkering (bedrag per maand, bedrag ineens voor camper, huis, vakantie etc.); 
 • Beleid en communicatie over indexatie van ons pensioen;
 • Communicatie over bereikt jaarresultaat/actuele dekkingsgraad; 
 • Communicatie over nieuw pensioenstelsel in ‘Jip en Janneke-taal’.

Herkenbaar? Stem lijst ‘Meer doen met ons pensioen'!'

Lees verder over Rob Driessen

'Graag wil ik mij kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan van SPW. 

Tot op heden ben ik zeer tevreden met de dienstverlening van SPW, echter daar zijn veel inspanningen voor nodig. Het is evident dat in een gezonde organisatie controle onontbeerlijk is. Daarom vind ik het belangrijk niet aan de zijlijn te blijven staan, maar een actieve en constructieve bijdrage te leveren aan het pensioenfonds. 

Ik denk dat ik met mijn managementervaring daartoe goed in staat ben en hoop vanaf 1 juli 2022 zitting te kunnen gaan nemen in dit orgaan.'

Lees verder over Peter Futselaar

'Mijn motivatie voor het kandidaat stellen in het verantwoordingsorgaan van SPW is interesse in de transitie van de hervormingen van het pensioen naar de toekomst, de verduurzaming van de beleggingen en de digitalisering van de communicatie waarbij het persoonlijk contact voorop moet blijven staan en niet wordt ingeperkt (gerobotiseerd). 

Als voormalig VvE-beheerder/bestuurder heb je affiniteit met allerlei deelgebieden (financiën, techniek, administratie en juridisch) in het besturen van VvE’s. Dit doe je samen met een team van specialisten, op die deelgebieden, zodat je de juiste informatie en adviezen aan de eigenaren kan verstrekken. Die affiniteit zie ik terug in de profielschets voor een lid van het verantwoordingsorgaan.'

Lees verder over Leon Bobbe

'Woningcorporaties zijn lange termijn investeerders. Zij zijn er voor huidige bewoners maar ook voor toekomstige woningzoekenden. Een pensioenfonds werkt vanuit dat zelfde principe: zowel de huidige als de toekomstige pensioengerechtigden moeten kunnen rekenen op een goed pensioen. Dat vraagt niet alleen jaarlijks om eerlijke keuzes, maar ook om goed rentmeesterschap van het gespaarde vermogen. Voor mij betekent dat een groene, duurzame beleggingsportefeuille met een passende risicospreiding. En een SPW-bestuur dat transparant is in zijn keuzes. Zo werken we samen aan een leefbare wereld en zorgen we voor een goed pensioen voor gepensioneerden. Daar zet ik mij graag voor in als lid van het verantwoordingsorgaan van SPW. Mijn ruime ervaring als corporatiebestuurder hoop ik daarbij goed te kunnen gebruiken. 

Nieuwsgierig naar meer informatie over mijn vaardigheden en drijfveren? Kijk op leonbobbe.com/over-leon-bobbe.'

Lees verder over Joop Lueb

'Mijn naam is Joop Lueb, ik ben 64 jaar en geniet sinds juli 2020 van mijn SPW (vroeg)pensioen. Ik ben zeer geïnteresseerd in financiën en zeker ook in pensioenen. Graag wil ik een bijdrage leveren aan een stabiel SPW, dat zich inzet om voor haar deelnemers een optimaal pensioen te verzorgen. Uiteraard moet SPW zich conformeren aan wet- en regelgeving, maar het voeren van een goed beleid is essentieel. Afweging van risico’s is daarbij speerpunt. De deelnemers dragen bij aan de inkomsten van het fonds en de pensioengerechtigden genieten van een welverdiend pensioen. Voor de continuïteit van SPW wil ik me inzetten. 

Op financieel terrein heb ik veel ervaring, onder andere 27 jaar als leidinggevende op de afdeling financiën in de volkshuisvesting. Verder ben ik 8 jaar fractievoorzitter geweest van een plaatselijke politieke partij in de gemeente Eersel en 4 jaar wethouder Financiën aldaar. Ik heb 8 jaar in de deelnemersraad gezeten van de Rabobank in de Kempen. Ik heb de masterstudie afgerond in Controlling.'

Lees verder over Jan Veenkamp

'De reden van mijn kandidaatstelling ligt in het feit dat ik als gepensioneerde, het elke dag waardeer dat ik een goed pensioen heb opgebouwd. Gedurende je werkend leven wordt hiervoor een flink bedrag ingehouden op je salaris. Op het moment dat je stopt met werken en er gebruik van gaat maken is het wat mooi om te constateren dat er goed op je geld is gepast en dat er uitgekeerd wordt, waar je op had gerekend. 

Met name in deze tijd van lage rente en schommelende aandelenkoersen is het een hele uitdaging om de dekkingsgraad op peil te houden, laat staan een indexering te realiseren. 

Met mijn ruime financiële ervaring als financieel manager binnen de sociale volkshuisvesting en vanaf 1998 als financieel controller bij een groot notariskantoor in Utrecht, lijkt een functie als lid van het verantwoordingsorgaan mij daarom erg interessant. Op deze wijze kan ik voor jullie meekijken hoe het bestuur omgaat met ‘onze pensioenpot’. Jullie kunnen mij hierin steunen door je stem op mij uit te brengen.'

Lees verder over Jan van Leeuwen

'Als afgestudeerd bedrijfseconoom ben ik in de jaren 80 begonnen als bestuurder van een woningcorporatie in het Gooi, waar ik vele jaren met plezier heb gewerkt. Na mijn pensionering ben ik mij in gaan zetten, veelal als vrijwilliger, bij instellingen waarvan ik vind dat zij een maatschappelijk toegevoegde waarde leveren. Bij dat soort instellingen voel ik mij thuis, zoals dat ook in de corporatiesector het geval was. 

Ook de belangen behartigen van de gepensioneerden vind ik een taak die maatschappelijk meerwaarde oplevert. Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld, naast het feit dat ik over voldoende tijd beschik. 

Als bestuurder van een corporatie heb ik regelmatig met pensioenkwesties van medewerkers en van mijzelf te maken gehad en daardoor wel enige kennis opgedaan. Ik stel mij graag ter beschikking voor het verantwoordingsorgaan.'

Lees verder over Arjan Biesheuvel

'Ik stel mij graag kandidaat voor een zetel in het verantwoordingsorgaan van SPW omdat ik mij graag wil inzetten voor de deelnemers. Vanuit mijn ervaring vanuit Planning & Control alsmede treasury en mijn lidmaatschap van de OR van de woningcorporatie waar ik nu werk, wil ik mij inzetten voor een duurzame ontwikkeling van het fonds. Ik zal mij daarbij vooral inzetten voor een gezond fonds waarbij ik de belangen van de werknemers zo goed mogelijk zal behartigen. Hierbij zal ik mij richten op een betaalbaar en goed pensioen voor alle generaties. De positieve en waar nodig kritische stem richting werkgevers en bestuur van het fonds moet hierin een bijdrage leveren. Ik kijk ernaar uit jullie te gaan vertegenwoordigen in het verantwoordingsorgaan.'

Lees verder over Barbara van Steen

'Ik wil me graag actief inzetten omdat ik me betrokken voel bij de organisatie en graag waarde wil toevoegen. Ik vind het belangrijk dat deelnemers direct vertegenwoordigd worden en niet alleen via organisaties. 

Ik haal het beste uit mijzelf door nieuwe dingen te doen. Het geeft mij veel energie met anderen als collectief aan zaken te werken die impact hebben. Daar wil ik graag energie in steken. Ik verdiep me graag in nieuwe vraagstukken en ben bereid om specifieke opleidingen te volgen om mijn kennis op niveau te brengen.

Ik zie het als een mooie kans om mijn netwerk van mensen die vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld kijken te verbreden en vergroten. Ik kan mijn kennis en ervaring op een andere manier dan ik in mijn werk gewend ben inzetten. 

Ik ben getrouwd, moeder van een dochter van 8, Rotterdammer, ruim 14 jaar werkzaam voor Woonstad Rotterdam, manager Wijkbeheer.'

Lees verder over Els Rijkhoff

'Ik ben Els Rijkhoff, 63 jaar, en je kan wel zeggen dat ik een warme belangstelling voor financiën heb. Ik heb 8 jaar bij een klein pensioenfonds gewerkt en dat was mooi werk, de jaarrekening opstellen. 

Het is niet zo dat ik een echte deskundige ben op het gebied van pensioenen, maar ik heb er wel affiniteit mee, weet wat een uitvoeringsovereenkomst is, wat beleggingen zijn, dat als de rente laag is de voorziening hoger wordt, wat slapers en actieven zijn, indexatie, waardeoverdracht (en waarom niet). 

Belangrijkste vind ik dat de deelnemers het begrijpen, vertrouwen hebben dat o.a. de door hun ingelegde forse premies juist worden belegd, onder deskundig toezicht, dat er bij grote beslissingen mee wordt gekeken en gedacht. En last but not least: een betrouwbaar en deskundig Bestuur en Raad van Toezicht. Daarom is een verantwoordingsorgaan van enorm groot belang, dat moet er staan. Ik wil daar echt heel graag voor gaan.'

Lees verder over Esther de Wilde-Kwakkel

'Na 18 jaar in het bankwezen te hebben gewerkt op voornamelijk de zakelijke afdeling heb ik in 2018 de overstap gemaakt naar de corporatiesector. Met veel plezier werk ik inmiddels 3 jaar als businesscontroller bij Oost Flevoland Woondiensten (OFW) in Dronten. Mijn werkzaamheden liggen op het gebied van strategie & beleid, risicomanagement & compliance, informatievoorziening en audits & interne controle. Onderdeel van mijn werk is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en de RvC. 

Onafhankelijkheid, probleemanalyse, oordeelsvorming en omgevingsbewustzijn zijn belangrijke competenties voor het uitvoeren van deze functie. Ik verwacht dat deze competenties mij ook goed van pas zullen komen als lid van het verantwoordingsorgaan. Op dit moment beschik ik over basiskennis op het gebied van pensioenen maar ik sta ervoor open mij hier verder in te ontwikkelen. Daarbij verwacht ik de werkzaamheden voor het verantwoordingsorgaan goed te kunnen combineren met mijn (parttime) baan.'

Lees verder over Gerard Veldman

'Sinds mijn vertrek bij ING werk ik als concern controller. Met name risicomanagement en vermogensbeheer is essentieel voor het pensioenfonds. Hiermee benadruk ik met name de control-kant, maar als deelnemers aan het pensioenfonds willen we uiteraard ook een bovenmatig rendement behalen. We willen tenslotte een goede indexatie van onze pensioenen en ook (eindelijk) een indexatie met terugwerkende kracht ontvangen. Duurzaam, verantwoord en maatschappelijk betrokken kunnen prima hand in hand gaan met een gewogen risicomanagement en vermogensbeheer op zodanige wijze dat een prima rendement wordt behaald. 

Door mijn ervaring met audits, risicomanagement, interne beheersing, governance en informatievoorziening, bedrijfs- en financiële processen, wet- en regelgeving en strategische financiële analyses kijk ik met een brede aanpak naar de prestaties van het pensioenfonds en zal ik mijn invloed uitoefenen om het bovenstaande scherp in de gaten te houden.

Voor verdere informatie over mijn achtergrond kijk op mijn LinkedIn.'

Lees verder over Hugo Both

'Mijn naam is Hugo Both, ik ben 29 jaar en werk als Business Controller Vastgoed bij deltaWonen. Ik vind pensioen een ontzettend interessant onderwerp, gezien de maatschappelijke relevantie en de hedendaagse uitdagingen die hierbij komen kijken. Denk o.a. aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel en een duurzaam beleggingsbeleid. Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel stapt SPW over van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Graag verdiep ik mij nog meer in de keuzes die SPW hiervoor wil maken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een toekomstbestendig pensioen voor jong en oud. 

Daarnaast wil ik graag bijdragen aan het verhogen van het pensioenbewustzijn. Pensioen is namelijk relevant voor ons allemaal. 

Waarom je op mij moet stemmen? Ik durf kritische vragen te stellen, heb een duidelijke visie en ben bevlogen om resultaatgericht besluiten te nemen. Daarnaast ben ik analytisch zeer sterk en denk ik graag in oplossingen.'

Lees verder over Jack Vinken

'Hoi, Ik ben Jack Vinken. Opgeleid als jurist en vastgoedbedrijfskundige heb ik meer dan 30 jaar in de volkshuisvesting gewerkt. Eerst voor Aedes en haar rechtsvoorganger later als directeur-bestuurder van woningcorporaties. Samenwerken met betrokken collega’s aan iets belangrijks als Wonen heeft me altijd veel voldoening gegeven. Toen ik daarmee moest stoppen na een herseninfarct een paar jaar geleden was dat heftig en onzeker. Aan den lijve heb ik toen ervaren hoe belangrijk het is te ervaren dat alles financieel goed geregeld is bij je pensioenuitvoerder. 

Sinds mijn revalidatie gebruik ik de arbeidskracht die ik nog heb voor vrijwilligerswerk. Als lid van de bondsraad van de Rabobank, ANWB en Consumentenbond zet ik me actief in voor consumentenbelangen. Dat wil ik ook doen in het verantwoordingsorgaan, want ik gun mijn collega volkshuisvesters dezelfde ervaring als die ik heb gehad als je moet stoppen: de zekerheid dat het goed geregeld is!'

Lees verder over Koos de Pijper

'Mijn naam is Koos de Pijper, getrouwd met Liesbeth, trotse vader van 2 dochters en opa van 2 leuke kleinkinderen. Mensen omschrijven mij als een sportieve, gezellige, sociale en betrokken Bourgondiër. 

Gelet op de actuele ontwikkelingen in ons pensioenstelsel en de vele wijzigingen in de spelregels rondom de pensioenen, vind ik het een interessant en uitdagend onderwerp. Niet alleen omdat het mij of mijn collega’s aangaat, maar ook onze voorgangers, de gepensioneerden. Ook niet onbelangrijk: onze volgende generatie: de jongere of toekomstige volkshuisvester. Zij zullen er mede voor gaan zorgen dat dit stelsel overeind en betaalbaar blijft voor iedereen. 

Voor deze uitdaging wil ik mij gaan inzetten met mijn 40 jaar aan financiële ervaring. Kort geleden kregen wij het bericht dat SPW de pensioenen voor iedereen dit jaar heeft geïndexeerd: dat is heel lang geleden en smaakt naar meer! Met mijn enthousiasme sta ik in de startblokken om deze uitdaging aan te gaan.'

Lees verder over Marc Smijers

'Ik ben Marc Smijers, 64 jaar en ik werk als adviseur duurzaamheid bij Woonservice IJsselland. Ik woon met mijn partner en twee kinderen op een oude energieneutrale boerderij in Wageningen. Ik heb een brede maatschappelijke belangstelling en stel me graag kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van SPW. 

Bij mijn vorige werkgever (geen woningcorporatie) heb ik de collega’s mogen vertegenwoordigen in de pensioenwerkgroep. Doel was om een nieuwe collectieve pensioenovereenkomst af te sluiten. Ook heb ik enkele jaren OR-ervaring. Ik denk dat ik voldoe aan het gevraagde competentieniveau: 

 • Ik ben in staat om onafhankelijk te kunnen denken, handelen en oordelen in het belang van alle belanghebbenden van het pensioenfonds; 
 • Ik beschik over inlevingsvermogen in de effecten van te nemen besluiten op alle belanghebbenden van het pensioenfonds; 
 • Ik heb een sterk analytisch vermogen en kan snel consequenties overzien van te maken keuzes. 

Ik zou het een eer vinden om de pensioendeelnemers te mogen vertegenwoordigen!'

Lees verder over Onno Nieboer

'Mijn naam is Onno Nieboer. Graag motiveer ik mijn kandidaatstelling. Ons pensioen is minder zeker dan we vroeger dachten. Het nieuwe pensioenakkoord geeft richting maar moet uitgewerkt worden. Het is van belang om invloed te hebben daarop. Ik wil mij ervoor inzetten het bestuur scherp te houden alle belangen in kaart te brengen en goed af te wegen. 

Laat ik mijzelf voorstellen: ik werk als financieel professional 17 jaar in de woningcorporatiesector, op dit moment bij KleurrijkWonen als manager Bedrijf. Daarnaast ben ik toezichthouder bij een middelbare school. Ik woon in Utrecht, ben 50 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen. 

Pensioenen zijn voor mij geen dagelijkse kost. Mijn financiële achtergrond helpt mij dit te doorgronden en te vertalen naar gevolgen voor deelnemers. Kritisch en constructief zal ik adviseren over de beleidskeuzes en erop toezien dat deze helder worden uitgelegd. Graag vertegenwoordig ik mijn collega’s in het verantwoordingsorgaan van SPW.'

Lees verder over Jelmer Martens

'Pensioen. Dat is nog ver weg voor veel mensen. Maar het is belangrijk, voor iedereen. Je werkt inmiddels ruim 1 dag in de week om je pensioen te kunnen betalen. In de afgelopen jaren was er in de media veel discussie over de lage dekkingsgraden, waardoor pensioenen niet geïndexeerd (compensatie voor inflatie) of soms zelfs verlaagd werden. Momenteel zijn alle pensioenfondsen in Nederland en dus ook SPW bezig met de overgang naar het Nieuwe Pensioencontract. 

Ik stel mij kandidaat voor het verantwoordingsorgaan van SPW omdat ik wil meedenken over de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, over een goede verdeling tussen jong en oud, tussen gepensioneerden en actieve deelnemers. Met mijn jarenlange ervaring in de financiële (beleggers)wereld denk ik daar een goede bijdrage aan te kunnen leveren.'

Lees verder over Jos Rebelo Oliveira dos Santos

'Vanaf 2008 heb ik deel uitgemaakt van de Deelnemersraad van SPW en vervolgens tot heden deel uitgemaakt van het verantwoordingsorgaan. Al die jaren heb ik met veel enthousiasme tijd, energie en kennis gestoken in het mede vormgeven en bewaken van een beleid dat een optimale pensioenregeling voor alle deelnemers tot doel heeft. 

Als lid van de balanscommissie heb ik met mijn expertise in financiën en de financiële markten bijgedragen aan een waardevolle gedachtewisseling met bestuur en Raad van Toezicht over belangrijke onderwerpen, zoals beleggings- en renteafdekkingsbeleid. 

Het aanvankelijke enthousiasme waarmee ik bij het pensioenfonds begonnen ben, is alleen maar gegroeid door de praktijkervaring van voorgaande jaren. Daardoor en omdat ik denk dat mijn inzet en kennis nog steeds het fonds ten goede komen, wens ik mij beschikbaar te stellen voor een volgende zittingstermijn in het verantwoordingsorgaan van SPW.'

Lees verder over Karen van der Pauw

'Naast mijn baan als HR Business Partner voor Wooncompas wil ik het pensioenbestuur ‘scherp’ houden voor het nemen van de juiste besluiten. Ook wil ik de belangen van de deelnemers goed vertegenwoordigen. Collega’s kennen me als empathisch, benaderbaar, gedreven en leergierig. Ook boek ik graag resultaten. 

Mijn eerste baan bij een adviesbureau voor pensioenfondsen heeft mijn interesse voor het onderwerp pensioenen gewekt en ik heb door de jaren heen mijn kennis up-to-date gehouden. 

De gevraagde competenties helicopterview, omgevingssensitiviteit en oordeelsvorming zijn onderdeel van mijn vak. Ik werk al ruim 15 jaar in het HR-vakgebied en ben gewend om onafhankelijk te kunnen denken, handelen en oordelen in het belang van diverse belanghebbenden. 

Een korte persoonlijke noot: ik ben 42 jaar, samenwonend en ik heb twee kinderen. In mijn vrije tijd lees ik, wandel ik en ben ik penningmeester voor twee stichtingen.'

Lees verder over Koen Tuitert

'Mijn naam is Koen Tuitert, 24 jaar en werkzaam bij Ymere te Amsterdam als vraagbaak bij de afdeling klantcontact. Bij mijn vorige werkgevers heb ik in de ondernemingsraad gezeten. Ik heb daar veel geleerd over het vormen van een algemeen beeld van de organisatie en de verschillende belangen in die organisatie. Daarbij heb ik ook veel vergaderingen en gesprekken gevoerd met de directie, soms informeel en soms moeilijke gesprekken. 

Pensioen is een bijzonder belangrijk onderdeel van onze oudedagvoorziening. Het speelt bij iedereen, van jong tot oud. Ik stel mij dan ook kandidaat omdat ik het belangrijk vind dat er ook een jongere in de verantwoordingsraad komt, om ook deze belangen mee te wegen van deze groep werknemers. Daarnaast zijn er veel maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn voor de toekomstige generatie, zoals het klimaat en ook hier kan en moet SPW een rol in spelen. '

Lees verder over Koen van Velsen

'Er zijn maar weinig mensen die actief met hun pensioenopbouw bezig zijn. Dit terwijl je al gauw 1 dag per week werkt voor je pensioen. Het is belangrijk bewust te zijn van de importantie van je pensioen. Maar niet iedereen heeft de interesse of de achtergrond om de complexe pensioenwereld te willen begrijpen. Vandaar dat ik mij voor deze deelnemers kandidaat wil stellen. 

Als financial heb ik een voorliefde voor cijfers. Bij mijn vorige werkgever zat ik in de pensioencommissie die toetste of de pensioenuitvoerder een goede prestatie leverde. Dit was via een DC-regeling. Sinds 2017 werk ik in de corporatiesector en zodoende heb ik regelmatig op de site van SPW gekeken voor het jaarverslag, of om een vraag te stellen. In 2019 ben ik ook bij SPW op kantoor geweest voor een klantpanel. Dit waren zeer positieve ervaringen, vandaar ook dat ik mij kandidaat stel.'

Lees verder over Peter van Lieshout

'Het Nederlands pensioensysteem is één van de beste die er zijn. SPW maakt daar een trots en solide onderdeel van uit. Het is belangrijk dat voor de huidige en toekomstige generaties corporatie medewerkers een goed pensioen gewaarborgd blijft. In een veranderende wereld met een toenemende vergrijzing is dit een serieuze uitdaging. 

Ik zou me graag inzetten om via het verantwoordingsorgaan te helpen deze uitdaging het hoofd te bieden en te adviseren over de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden. Daarnaast vind ik het belangrijk om maatschappelijk actief te blijven na mijn pensionering. Dat houdt me scherp en is een nuttige tijdsbesteding!'

Lees verder over Rob Kragten

'Mijn naam is Rob Kragten (61 jaar jong) en meedenken/praten binnen organisaties is mij niet vreemd. Momenteel ben ik Voorzitter van de Ondernemingsraad bij woningcorporatie Jutphaas Wonen in Nieuwegein. Dit is een interessante/uitdagende functie die ik naast mijn normale werkzaamheden bij de afdeling Wonen uitvoer. Sinds december 2020 ben ik lid van de Cliëntenraad bij zorginstelling Libertas te Leiden waarbij ik met de Directie over het welzijn van mensen spreek. 

Leuk om nog te vermelden is dat ik jarenlang BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) in Voorschoten ben geweest en vele trouwjurken voorbij heb zien komen. Verder heb ik van 1980 t/m 1992 bij een accountantsbureau gewerkt. Van 2010 t/m 2020 ben ik eigenaar van bureau Oude-Roze geweest waarbij ik vele mannen aan een leuke vriend/partner heb geholpen. Ook ben ik actief geweest als journalist bij het Witte Weekblad. 

Uw verantwoordingsorgaan krijgt er met mij een actief, positief maar kritisch persoon bij. '

Lees verder over Ron Schuurmans

'Als voormalig bestuurder van de Stichting Pensioenfonds UWV ben ik bekend met de ontwikkelingen in de pensioenwereld en heb ik het beleid mede vormgegeven waarbij evenwichtige belangenafweging voorop stond. Als organisatie controller bij Dudok Wonen ben ik nu het ‘kritisch geweten’ van de bestuurder waarbij ook verschillende belangen worden gewogen. Daarom ben ik van mening dat ik een geschikte kandidaat ben voor één van de posities als deelnemer binnen SPW.'

Lees verder over Sebastiaan van Wijk

'Bij de eerste mailing over de verkiezing was ik direct enthousiast. Het geeft mij namelijk energie om mij in te zetten voor een groep en daarbij mijn kennis, vaardigheden en inzicht te delen en mij vast te bijten in vraagstukken met bij voorkeur financiële impact. Dit doe ik graag met meerdere gemotiveerde mensen, zoals nu tijdens mijn werk bij Ymere in de functie van Reporting analist en daarvoor bij Tiqets international (Financial accountant) en Ernst & Young (Assistent accountant). 

Daarnaast zet ik mij in voor de medewerkers van Ymere als OR-lid en ben penningmeester bij een jeugdwelzijnsorganisatie in Amsterdam. Deze functies hebben veel raakvlakken met de competenties die worden gesteld in de profielschets. Ik krijg van het uitvoeren van deze functies veel voldoening, daarom spreekt de functie mij erg aan. 

Momenteel ik woon samen met mijn vrouw en zoon nu nog in Amsterdam wat we binnenkort zullen verruilen voor Ede.'

Lees verder over Harm Stellingwerff

'Gedurende mijn carrière ben ik altijd werkzaam geweest op het gebied van financiën en HR, waarvan de laatste 20 jaar als Manager HR & Finance bij Westfalen Gassen Nederland BV te Deventer. Het vakgebied HR heeft altijd mijn warme belangstelling gehad en ik heb mij hier ook uitgebreid in verdiept. Ik heb mij met alle facetten van HR beziggehouden, zoals:

 • Salarisadministratie;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Arbobeleid;
 • Sociale verzekeringen;
 • Pensioenen;
 • Juridische kwesties. 

Ik ben altijd op zoek geweest naar de juiste balans tussen de belangen van zowel werkgever als werknemers. 

Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan biedt mij de mogelijkheid om een deel van deze belangenbehartiging in een andere context voort te zetten. Ik hoop vanuit mijn brede kennis en ervaring een goede bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van het verantwoordingsorgaan.'

Lees verder over Marein Boekhoudt

'In mijn eerste zittingstermijn heb ik kunnen investeren in de opbouw van relevante pensioenkennis en het bereiken van een goede werk- en vertrouwensrelatie met het Bestuur, het Bestuursbureau en de Raad van Toezicht. Maar vooral gegroeid in de rol van lid Verantwoordingsorgaan door te leren de juiste vragen te stellen, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en (kritisch opbouwend) een oordeel te formuleren over beleid en uitvoering. En dat is nog meer van belang tijdens de komende 4 jaar waarin we het Bestuur adviseren, begeleiden, bevragen en toetsen op evenredige belangenbehartiging bij de besluiten over de invoering van het Nieuwe Pensioen Stelsel. Collegiaal en in het algemene belang, maar met een accent bij de belangen van gepensioneerden. Daar wil ik mij weer vol voor inzetten en vraag daarom jullie steun bij mijn herverkiezing.'