Financiering inkoop voorwaardelijk pensioenrechten onder druk

Het is mogelijk dat een of meer van uw werknemers recht heeft op voorwaardelijk pensioen (VPL). Zoals u waarschijnlijk weet, stopt deze regeling op 1 januari 2021. Dat betekent dat volgens afspraak eind 2020 alle VPL-rechten worden ingekocht. Op basis van de premies die werkgevers betalen en het rendement dat die premies opleveren dreigt nu een tekort. Het is op dit moment nog onzeker of er aan het eind van het jaar wel of niet een tekort zal zijn. Wij kunnen dat niet voorzien.

16-06-2020

Als er eind 2020 een tekort is, dan kan dit mogelijk betekenen dat u extra premie of langer premie moet betalen. Maar in de komende maanden kan er nog veel veranderen. Daarom kunnen wij nu niet precies vertellen wat dit voor u gaat betekenen. Openstaande vragen:
  • Is er eind 2020 een financieringstekort voor het inkopen van VPL-rechten?
  • Zo ja, hoe wordt een eventueel tekort gefinancierd?
Wij vinden het onze taak u te waarschuwen voor een dreigend tekort. Wij houden het nauwlettend in de gaten en vragen uw begrip. Zodra wij concreter weten wat er gaat gebeuren, informeren wij u meteen.
U betaalt elke maand 3,70% overgangspremie VPL. Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin u deze premie betaalt. Het is onzeker of onze financiële middelen eind van het jaar toereikend zijn om de voorwaardelijke pensioenrechten in te kopen. Dit heeft een aantal oorzaken:
  • Dalingen in de dekkingsgraad
  • Lager rendement dan verwacht is
  • Daling van de rente
Het is een overgangsregeling waarin in de periode 1 januari 2006 – tot 31 december 2020 pensioen voor uw medewerker is ingekocht. Deelname is onder bepaalde voorwaarden en geldt voor werknemers die:
  • Op grond van de Ingroei-VUT-regeling als bedoeld in het Reglement van Stichting VUT-fonds voor de Woningcorporaties voor uittreding in aanmerkingen komen. Deze Ingroei-VUT-regeling gold tot en met 31 december 2005
  • Een op 31 december 2020 of tot de eerdere feitelijke pensioendatum onafgebroken dienstverband binnen de sector hebben
Uiterlijk kopen wij op 31 december 2020 de voorwaardelijke pensioenrechten in. Waarna deze worden toegevoegd aan de reeds opgebouwde pensioenaanspraken.
Neemt u contact op met uw relatiemanager of een van de medewerkers van relatiebeheer.