Samenwonen

Gaat uw werknemer samenwonen? Het is dan verstandig om uw werknemer erop te wijzen dat de partner waar hij/zij mee samen gaat wonen, niet automatisch geregistreerd wordt bij SPW.

Uw werknemer moet zelf de partner aanmelden. Dit kan door een kopie van een notariële samenlevingsovereenkomst naar ons te sturen. Doet uw werknemer dit niet, dan heeft de partner geen recht op nabestaandenpensioen als uw werknemer overlijdt.
Wijs uw werknemer er op dat hij of zij moet melden dat als de samenlevingsovereenkomst is beëindigd. Ze kunnen dit schriftelijk doorgeven aan SPW. Ook moet uit de Basisregistratie Personen (BRP) blijken dat een werknemer niet meer samenwoont. Als dit niet wordt doorgegeven, blijft de ex-partner in de zin van het pensioenreglement een partner.
Uw werknemer kan zich verzekeren voor de inkomensdaling die kan ontstaan bij zijn of haar overlijden. Deze verzekering geldt ook als uw werknemer een samenlevingscontract heeft en de partner is bij ons aangemeld. Lees meer over de Anw-hiaatpensioenverzekering 

Let op: een samenlevingscontract is iets anders dan een geregistreerd partnerschap. Klik hier voor meer informatie over een geregistreerd partnerschap.

De CAO Woondiensten heeft voor 'partner' de volgende definitie:

CAO Woondiensten 2019 - 2020
Onder partner wordt verstaan de man of vrouw met wie de werknemer is getrouwd, een geregistreerd partnerschap heeft of één jaar of langer een gemeenschappelijke huishouding voert.

CAO Woondiensten 2021
Onder partner wordt verstaan diegene(n) waarvan de werknemer bij de werkgever aangeeft dat die als partner(s) beschouwd dien(t/en) te worden.

Definitie pensioenreglement
Hiermee wijkt de definitie van een partner af van die in het pensioenreglement van SPW:

  • Bij SPW is een notarieel samenlevingscontract nodig als er geen sprake is van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een gemeenschappelijke huishouding alleen volstaat niet.
  • Partners die kórter dan 1 jaar een gemeenschappelijke huishouding voeren zijn bij SPW ook partner, op voorwaarde dat er een notarieel samenlevingscontract is en zij op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
  • Er is bij SPW geen sprake van een partner als die bloed- of aanverwant in de eerste graad is.