Cao Woondiensten 2017 - 2018

Op 7 juni is de cao Woondiensten 2017-2018 definitief vastgesteld. De drie belangrijkste afspraken die raken aan ‘pensioen’ hebben we voor u op een rijtje gezet. Het generatiepact is de belangrijkste vernieuwing.

Invoering generatiepact

Per 1 januari 2019 wordt een zogenaamd ‘generatiepact’ in de branche geïntroduceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is tweeledig:
  • Oudere medewerkers vitaal naar hun pensioenleeftijd toe laten werken;
  • Ruimte maken voor jongeren binnen de woonbranche.

Het generatiepact heeft een looptijd van drie jaar en staat open voor werknemers van 63 jaar en ouder met een contract voor onbepaalde tijd. De Belastingdienst moet de regeling wel eerst goedkeuren. SPW zal ook betrokken zijn bij het onderzoek naar de precieze vorm van het generatiepact. 

Herbezetting door jonge medewerkers
De uren die vrijkomen worden ingevuld door medewerkers van 35 jaar of jonger. Bij voorkeur op corporatieniveau, maar als dat niet lukt op brancheniveau.

Premieverdeling

De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer blijft gelijk ten opzichte van de vorige cao. 

Overzicht premies en kengetallen

Bijdrage werkgever ouderschapsverlof

  • Als een werknemer op of na 1 augustus 2018 ouderschapsverlof aanvraagt en geen onderbreking van de pensioenopbouw wenst, hoeft u geen afspraken meer te maken over de premieverdeling. In de nieuwe cao is namelijk bepaald dat de werkgever de werkgeversbijdrage betaalt. De werknemer betaalt de werknemersbijdrage.

  • Als de werknemer kiest voor een tijdelijke onderbreking van de pensioenopbouw blijft de situatie zoals deze tot op heden was. U hoeft dan de werkgeverbijdrage niet te betalen. 

  • Voor bestaande situaties waarin de medewerker de pensioenopbouw voortzet en de daarbij behorende premie (werkgevers- en werknemersdeel) zelf betaalt, moet u de premie corrigeren naar alleen het werknemersdeel. 

  • Voor de situaties waarin de werknemer heeft gekozen voor tijdelijke onderbreking van de pensioenopbouw hoeft u niets te doen. Mogelijk heroverweegt uw werknemer zijn keuze aangezien het werkgeversdeel conform de nieuwe cao door de werkgever moet worden betaald. Als de werknemer besluit de pensioenopbouw alsnog vanaf 1 augustus 2018 (of later) voort te zetten moet uw werknemer schriftelijk aan SPW bevestigen dat de onderbreking van de pensioenopbouw moet worden beëindigd. Het opzeggen moet minimaal een maand vooraf door SPW ontvangen zijn.

26-06-2018

Chat met SPW