Ontwikkeling van het vermogen en de verplichtingen

Het verloop van de dekkingsgraad is afhankelijk van verschillende factoren zoals de rente, de aandelenkoersen en de levensverwachting. Deze factoren beïnvloeden het vermogen en de verplichtingen van SPW.

Vermogen gedaald

De ontwikkeling van het vermogen is onder andere afhankelijk van de ontwikkelingen van de marktrente en het beleggingsrendement. SPW dekt het risico van rentedalingen voor een deel af met zogeheten ‘renteswaps’. De renteswap wordt in het algemeen gebruikt om renterisico's te beheersen, af te dekken of om een gewenste rentepositie in te nemen.

Zowel de waarde belegd in vastrentende waarden als in zakelijke waarden is gedaald ten opzichte van eind vorige maand. In totaal is het beschikbare vermogen met ongeveer 6,0% gedaald ten opzichte van eind vorige maand.

Verplichtingen gestegen

De waarde van de (langlopende) pensioenverplichtingen wordt vastgesteld op basis van een door de toezichthouder (DNB) gepubliceerde rentecurve. Dit is een rentecurve waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) methode.

De rente is gestegen ten opzichte van eind vorige maand, resulterend in een verlagend effect op de verplichtingen. Daarnaast is de toeslagverlening per 1 januari 2023 verwerkt, waardoor de verplichtingen zijn gestegen. In totaal zijn de verplichtingen van het fonds met ongeveer 0,5% gestegen ten opzichte van eind vorige maand.

Impact UFR op de dekkingsgraad

De verplichtingen (en daarmee de dekkingsgraden) worden berekend op basis van een door de toezichthouder voorgeschreven methodiek. De maanddekkingsgraad waarbij de verplichtingen zijn gewaardeerd op basis van de marktrente (zonder UFR) bedraagt eind december 128,6% (eind november 136,9%).