Wat verandert er in 2020 in uw pensioen?

In december 2019 heeft het bestuur van SPW besloten om de fondsdocumenten op diverse punten aan te passen. Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen kort toegelicht.

Flexpensioenreglement 2020

De hieronder genoemde wijzigingen zijn opgenomen in ons pensioenreglement.

IORP II-richtlijn
Op 13 januari 2019 is de IORP II-richtlijn in werking getreden. Voor het pensioenreglement betekent dit dat de pensioencommunicatie, in de vorm van informatiebepalingen voor (gewezen) deelnemers, zijn uitgebreid.

Flexibiliseringsmogelijkheden
Vanuit de wens van de deelnemers zijn de flexibiliseringsmogelijkheden binnen de pensioenregeling verruimd. Bij uitstel van pensioen en hoog/laag constructies is de vaste maximumleeftijd vervangen door een koppeling aan de AOW-ingangsdatum.  

Reglement geschillenprocedure

Voor een belanghebbende zijn er meer waarborgen als deze een geschil heeft met SPW. Als de behoefte bestaat, kan de belanghebbende gehoord worden door de geschillencommissie. Verder is in het Reglement Geschillenprocedure opgenomen dat een besluit genomen wordt aan de hand van stukken die zijn ingediend door de belanghebbende en door SPW. Ook is digitale indiening toegevoegd.

Reglement Verantwoordingsorgaan

Het Reglement Verantwoordingsorgaan is aangepast door een wijziging in de Code Pensioenfondsen. De wijzigingen gaan over benoeming en ontslag van de leden.

Statuten

Doordat de IORP II-richtlijn in werking is getreden, hebben wij de Statuten aangepast. In de Statuten is een artikel toegevoegd over de sleutelfuncties. Dit zijn de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie.

16-01-2020