Vragen en antwoorden bij pensioenleeftijd naar 68

Wij krijgen veel vragen over de verhoging van de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. Hieronder geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Vanaf 1 januari 2018 is de fiscale pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Deze wettelijke verhoging hangt samen met het feit dat we met zijn allen steeds ouder worden. Door de pensioenleeftijd te verhogen naar 68 jaar, sluit SPW aan bij de verhoogde fiscale pensioenleeftijd en bij de stijgende AOW-leeftijd. Het maakt het voor alle deelnemers mogelijk om tot aan de AOW-leeftijd pensioen op te bouwen bij het fonds. Ook als de AOW-leeftijd hoger is dan 67 jaar. Daarom heeft SPW in overleg met de cao-partijen besloten de pensioenleeftijd te verhogen. 

Er zijn pensioenfondsen die de pensioenleeftijd van 67 jaar blijven hanteren. Die pensioenfondsen hebben de jaarlijkse pensioenopbouw (het opbouwpercentage) moeten verlagen om binnen de fiscale grenzen te blijven. SPW en cao-partijen hebben hiervoor niet gekozen.

De leeftijden die worden gebruikt rondom pensioen zijn: de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd. 

  • De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u voor het eerst AOW ontvangt. Deze stijgt in stapjes naar 67 en 3 maanden in 2022. Vanaf 2023 is de AOW-leeftijd waarschijnlijk gekoppeld aan de levensverwachting. De AOW krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank. 
  • De pensioenleeftijd geeft aan op welke leeftijd het ouderdomspensioen standaard ingaat (68 jaar). Als u eerder of later met pensioen gaat wordt uw pensioen omgerekend. 

Het verhogen van de pensioenleeftijd van SPW heeft geen invloed op uw AOW-leeftijd. Daarnaast kiest u nog steeds zelf wanneer u met pensioen gaat.

Bereken uw pensioen in Mijn SPW

Bekijk wanneer u AOW ontvangt

Het ouderdomspensioen dat u tot en met 31 december 2017 heeft opgebouwd, is herrekend naar pensioen op 68-jarige leeftijd. Als gevolg van de latere ingangsdatum zijn de opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken verhoogd. Doordat u langer werkt, bouwt u een hoger ouderdomspensioen op. Tenzij u eerder met pensioen gaat. De waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen blijft gelijk. U verliest dus geen pensioenaanspraken. Uw opgebouwde partnerpensioen blijft gelijk en wordt niet verhoogd.

Rekenvoorbeeld:

Stel iemand was op 1 januari 2018 65 jaar en 9 maanden. Door de reglementswijziging is zijn pensioen herrekend naar pensioen op 68-jarige leeftijd.


Oude reglement
(pensioenleeftijd 67)
Nieuwe reglement
(pensioenleeftijd 68)
Tot nu toe opgebouwd ouderdomspensioen € 16.329,-* € 17.348,-*
Te bereiken ouderdomspensioen
(bij werken tot pensioenleeftijd)
€ 16.896,-* € 18.359,-*

Als deze persoon toch op 67 jaar met pensioen gaat krijgt hij € 16.889,-*. 

*De genoemde bedragen zijn afgerond en bruto per jaar.

Ontving u een toekenningsbrief in 2018? Dan heeft de aanpassing van de pensioenleeftijd geen invloed op uw pensioen. 

Ontving u de toekenningsbrief al in 2017? Dan heeft de aanpassing in de pensioenleeftijd geen invloed op uw pensioen. Het is wel mogelijk dat uw pensioenuitkering lager uitvalt dan in de toekenningsbrief staat. Dit komt doordat de uitruilfactoren en vervroegingsfactoren in 2018 lager zijn dan in 2017. Deze factoren worden aan het eind van elk jaar door het bestuur van SPW vastgesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons serviceteam.

In ons magazine ‘Goed’ van november 2017 vertelden wij dat de pensioenleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar zou gaan. Heeft u dat niet gezien? Lees het nog eens rustig na.