Invloed coronavirus op SPW - Update

Door de uitbraak van het coronavirus staan de financiële markten fors onder druk. Dit heeft een grote impact op de dekkingsgraad van SPW. Op basis van de huidige (financiële) situatie, heeft het bestuur besloten om het financieel crisisplan formeel in werking te laten gaan. Dit betekent niet dat er direct maatregelen moeten komen. Maar dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Dekkingsgraad sinds uitbraak coronavirus weer gestegen

De dekkingsgraad is na de uitbraak van het coronavirus met circa 8%-punt gestegen. Dat is goed nieuws. Maar onze financiële situatie is nog altijd kritiek. De beleidsdekkingsgraad is eind mei 106,2% (eind april 107,0%). Door marktontwikkelingen gaat de maanddekkingsgraad van 99,9% eind april naar 100,6% eind mei. Zowel het vermogen als de verplichtingen daalden in de maand mei 2020. Doordat de verplichtingen sterker dan het vermogen zijn gedaald, steeg de maanddekkingsgraad per saldo.

Crisisplan in werking getreden

SPW heeft een financieel crisisplan waarin staat hoe te handelen in crisissituaties. Door de sterk gedaalde dekkingsgraad is dit plan in werking getreden. Het bestuur heeft een crisisteam gevormd dat de actuele ontwikkelingen op de financiële markten scherp in de gaten houdt. Het crisisteam bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van het fonds (o.a. Miranda Blomberg, Jim Schuyt, Hans Kestens en Harald de Valck) en beleggings- en pensioenexperts. Het crisisteam heeft onderling en met de uitvoerder regelmatig contact. Op deze manier beoordelen ze of aanpassing van het bestaande beleid nodig is.

Beleggingsbeleid wordt nu nog niet aangepast

Tot op heden is er geen aanleiding om het huidige beleggingsbeleid aan te passen. De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende beleggingscategorieën wordt passend gevonden bij de huidige omgeving. Ook de mate van afdekking van het renterisico zal met veel aandacht gevolgd worden. Deze wordt aangepast als daar zwaarwegende redenen voor zijn, vooralsnog is dit niet het geval.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

16-06-2020