Bestuur aan het woord

Terugkijkend op 2019 zien we dat er veel speelde op het gebied van pensioenen. Ook bij ons eigen pensioenfonds SPW. We zijn in gesprek met twee bestuursleden. We zoomen met werknemersvoorzitter Miranda Blomberg en werkgeversvoorzitter Jim Schuyt in op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2020. Een kijkje in de keuken van ons pensioenfonds.

Wat was 2019 voor een jaar voor SPW?

Jim: ‘Wederom een bewogen jaar. In juni is het Pensioenakkoord gesloten. Het is een akkoord op hoofdlijnen, nu worden veel zaken uitgewerkt. Dat wordt nog spannend, omdat de polder, dus werknemers, werkgevers en het kabinet, unaniem moeten instemmen met de uitwerking. Zodra er duidelijkheid is zal SPW handelen’, aldus Jim. Miranda merkt op, ‘In 2019 bleef de lage rente SPW parten spelen. Het heeft effect op de dekkingsgraad, de premiehoogte en de mogelijkheid om te indexeren. We hebben een goed rendement behaald op de beleggingen, per eind november is een overall rendement gerealiseerd van 19.6%’. Jim vult aan, ‘Door die lage rente ben je als pensioenfonds gehouden om meer geld in kas te hebben om aan alle verplichtingen, voor nu en in de toekomst, te voldoen. Al met al kijken we terug op een relatief goed jaar voor het fonds’, aldus Jim. ‘SPW heeft dan ook besloten om voor 2020 een zeer bescheiden indexatie toe te kennen’, aldus Miranda.

Jim geeft aan, ‘Als je kijkt waar wij als bestuur ook tevreden mee zijn, is het dat de klantentevredenheid hoog is. Wij zijn blij met de waardering van deelnemers en werkgevers. SPW is een pensioenfonds voor hen’, aldus Jim.

Als u een doorkijkje geeft naar 2020, welke gebeurtenissen staan ons te wachten op pensioengebied?

Miranda merkt op: ‘Wij zullen scherp kijken naar hoe het pensioenakkoord uitpakt. SPW zal daar op anticiperen en deelnemers en werkgevers vanzelfsprekend over informeren wat dit voor SPW betekent. Verder zijn wij in 2019 gestart met het uitwerken van de pensioenbeloftes. Deze zullen in 2020 door ons verder worden uitgedragen in alles wat SPW doet. Hiermee willen we onze dienstverlening nog tastbaarder maken en de binding met de werkgevers en deelnemers versterken’. Jim vult aan, ‘Deze beloftes zijn tot stand gekomen na vele gesprekken met werkgevers en deelnemers. Twee belangrijke kernpunten zijn hierbij naar voren gekomen: keuzevrijheid en zekerheid. Met het opstellen van de beloftes is ook nauw samengewerkt met de pensioenuitvoerder. Begin 2020 zullen wij onze pensioenbeloftes met onze deelnemers en werkgevers delen’, aldus Jim.

Miranda merkt aanvullend op: ‘Ook in 2020 proberen wij als fonds zoveel als mogelijk in contact te blijven met de werkgevers en deelnemers. Voorbeeld hiervan zijn de sessies die wij voor werkgevers en deelnemers organiseren. Beide sessies gaan ook in 2020 door’, aldus Miranda.

Op welke beleidsthema’s zet SPW het komende jaar in?

Jim merkt op: ‘Voor 2020 is het noodzakelijk om de pensioenpremie van 25% naar 27% te laten stijgen. Daarnaast wordt dus een bescheiden indexatie gegeven. De indexatie kennen we toe omdat de financiële situatie van het fonds eind oktober hiervoor de ruimte bood. Aan de andere kant reageren wij op de lage rente en het effect daarvan op de financiële positie van het fonds in de toekomst. Vandaar dat we de premie licht moeten laten stijgen’, aldus Jim.

Miranda geeft aan: ‘Het maatschappelijk verantwoord beleggen neemt ook binnen SPW vanzelfsprekend een belangrijke plek in. Zo gaan we in 2020 een scherper eigen beleid formuleren voor de lange termijn. Wij willen niet alleen een goed rendement realiseren, maar ook op een verantwoorde manier. We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. In 2020 gaan we daar meer draagvlak voor creëren’, aldus Miranda. Jim vult aan, ‘Wij zijn er van overtuigd dat verantwoord beleggen niet ten koste hoeft te gaan van goede rendementen. Zeker niet voor de lange termijn’.

Wat wilt u de deelnemers en werkgevers van SPW meegeven voor 2020?

Jim: ‘De uitwerking van het Pensioenakkoord is voor 2020 actueel. Hoe gaat het er uit zien? Wat is het effect voor SPW? Nu nog onduidelijk, maar we zullen er in 2020 bovenop zitten om duidelijkheid naar de deelnemers en werkgevers te bieden’. Miranda vult aan, ‘In 2020 zullen wij dus de pensioenbeloftes handen en voeten geven. Daarbij blijven we investeren in binding met onze deelnemers en werkgevers’.

Tot slot wensen wij iedereen het allerbeste voor 2020 en spreken de wens uit dat het een prachtig jaar mag worden waarbij we goed voor elkaar zijn en het goed hebben.

Miranda Blomberg en Jim Schuyt

Dagelijks bestuur SPW

In gesprek met leden van het Bestuur

30-12-2019

Chat met SPW